Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1493
 3. Reviewed
  452
 4. All
  1945
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1945

Platinum

Bạch kim Approve this translation

Save

Lưu Approve this translation

Gold

Vàng Approve this translation

is only valid for Beta accounts

Chỉ dành cho tài khoản Beta Approve this translation

Description

Mô tả Approve this translation

Single Sign On

Chữ ký điện tử Approve this translation

Custom Design

Tùy chỉnh thiết kế Approve this translation

Comment

Bình luận Approve this translation

Deleted

Xóa Approve this translation

Profile Integration

Thống nhất hồ sơ cá nhân Approve this translation

Settings

Thiết lập Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} Về trước Approve this translation

Email Support

Email hỗ trợ Approve this translation

Title

Tiêu đề Approve this translation

Tin

Thiếc Approve this translation

optional

Tùy chọn Approve this translation

Open Source Projects

Dự án mã nguồn mở Approve this translation

Update

Cập nhật Approve this translation

White Labeled

Nhãn trắng Approve this translation

Forums

1 Diễn đàn Approve this translation

Forum

Diễn đàn Approve this translation

Free

Miễn phí Approve this translation

Comments

Bình luận Approve this translation

Domain Aliasing

Địa chỉ tên miền Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} bên trên, có nghĩa là bjan không có Gravatar cho địa chỉ email hoặc không được đánh giá G.Tạo một Gravatar miễn phí tại %{link} Approve this translation

Send

Gửi Approve this translation

Feedback

Phản hồi Approve this translation

Phone Support

Điện thoại hỗ trợ Approve this translation

Silver

Bạc Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Thẻ tín dụng đã bị tính phí $%{amount} Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

1 Cám ơn bạn đã sử dụng UserVoice Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

1 Hóa đơn từ UserVoice cho %{domain} Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

1 Để thử lại vui lòng đến %{link} để cập nhật thông tin thẻ tín dụng. Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

1 Đây là hóa đơn cho tài khoản UserVoice Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

1 UserVoice không thể kết nối với thẻ tin dụng %{credit_card}. Approve this translation

SUMMARY

TÓM TẮT Approve this translation

%{n} votes

%{n} Số bình chọn Approve this translation

Appearance

Xuất hiện Approve this translation

Your Company Name

Tên công ty Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Nếu được đánh dấu, diễn đàn này chỉ được hiển thị đối với thành viên được phân quyền Approve this translation

Time

Giờ Approve this translation

Export to Excel

1 Xuất dữ liệu ra Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Tự động đóng diễn đàn tại: Approve this translation

Site

Trang Approve this translation

Default

Vắng mặt Approve this translation

Phone number

Số điện thoại Approve this translation

Next

Tiếp Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Không lưu được, có lỗi xảy ra Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Cho phép thành viên gửi yêu cầu truy cập đến diễn đàn này Approve this translation