Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1501
 3. Reviewed
  401
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1902

Save

Lưu Approve this translation

Description

Mô tả Approve this translation

Comment

Bình luận Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} Về trước Approve this translation

Title

Tiêu đề Approve this translation

optional

Tùy chọn Approve this translation

Forums

1 Diễn đàn Approve this translation

Forum

Diễn đàn Approve this translation

Categories

1 Danh mục Approve this translation

Comments

Bình luận Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} bên trên, có nghĩa là bjan không có Gravatar cho địa chỉ email hoặc không được đánh giá G.Tạo một Gravatar miễn phí tại %{link} Approve this translation

Send

Gửi Approve this translation

Feedback

Phản hồi Approve this translation

SUMMARY

TÓM TẮT Approve this translation

%{n} votes

%{n} Số bình chọn Approve this translation

Appearance

Xuất hiện Approve this translation

Your Company Name

Tên công ty Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Nếu được đánh dấu, diễn đàn này chỉ được hiển thị đối với thành viên được phân quyền Approve this translation

Time

Giờ Approve this translation

Export to Excel

1 Xuất dữ liệu ra Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Tự động đóng diễn đàn tại: Approve this translation

Default

Vắng mặt Approve this translation

Phone number

Số điện thoại Approve this translation

Next

Tiếp Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

General Settings

Thiết lập chung Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Không lưu được, có lỗi xảy ra Approve this translation

User

Người dùng Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Cho phép thành viên gửi yêu cầu truy cập đến diễn đàn này Approve this translation

All

Tất cả Approve this translation

Organization URL

URL của tổ chức Approve this translation

upgrade

nâng cấp Approve this translation

This is a private forum

Đây là diễn đàn riêng Approve this translation

What is this

Đây là gì Approve this translation

Not spam

Không phải Spam Approve this translation

Failure

Thất bại Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Đánh dấu Spam Approve this translation

Welcome Message

Tin nhắn Chào mừng Approve this translation

Moderation

Quản lý Approve this translation

Details

Chi tiết Approve this translation

Created

Đã tạo Approve this translation

Links

Links Approve this translation

Delete this forum

Xóa diễn đàn này Approve this translation

By default, sort ideas by

Mặc định sắp xếp ý kiến theo Approve this translation

Create

Tạo Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Địa chỉ tên miền yêu cầu tùy chỉnh CNAME DNS record Approve this translation

%{n} vote

%{n} Bình chọn Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

Vd: Làm sao chúng tôi cải thiện Acme? Approve this translation

Dashboard

Bảng điều khiển Approve this translation