1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1607
 3. Reviewed
  648
 4. All
  2255
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2255

Unconfirmed: %{resend}

Không được xác nhận %{resend} Approve this translation

Platinum

Bạch kim Approve this translation

Save

Lưu Approve this translation

Gold

Vàng Approve this translation

is only valid for Beta accounts

Chỉ dành cho tài khoản Beta Approve this translation

Description

Mô tả Approve this translation

Single Sign On

Chữ ký điện tử Approve this translation

Custom Design

Tùy chỉnh thiết kế Approve this translation

Comment

Bình luận Approve this translation

Deleted

Xóa Approve this translation

Profile Integration

Thống nhất hồ sơ cá nhân Approve this translation

Settings

Thiết lập Approve this translation

Search

Tìm kiếm Approve this translation

vote

bình chọn Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} Về trước Approve this translation

Email Support

Email hỗ trợ Approve this translation

Title

Tiêu đề Approve this translation

Tin

Thiếc Approve this translation

optional

Tùy chọn Approve this translation

Category

Danh mục Approve this translation

Email

Email Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

Open Source Projects

Dự án mã nguồn mở Approve this translation

Update

Cập nhật Approve this translation

White Labeled

Nhãn trắng Approve this translation

Forums

1 Diễn đàn Approve this translation

Forum

Diễn đàn Approve this translation

Re-send email confirmation

Gửi lại email xác nhận Approve this translation

Free

Miễn phí Approve this translation

Comments

Bình luận Approve this translation

Domain Aliasing

Địa chỉ tên miền Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} bên trên, có nghĩa là bjan không có Gravatar cho địa chỉ email hoặc không được đánh giá G.Tạo một Gravatar miễn phí tại %{link} Approve this translation

Send

Gửi Approve this translation

Privacy Policy

Quyền riêng tư Approve this translation

Feedback

Phản hồi Approve this translation

Phone Support

Điện thoại hỗ trợ Approve this translation

Silver

Bạc Approve this translation

Click here to upgrade your account:

1 Click để nâng cấp tài khoản Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Thẻ tín dụng đã bị tính phí $%{amount} Approve this translation

Credit card billed

Hóa đơn thẻ tín dụng Approve this translation

The UserVoice Team

1 Đội UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

1 Cám ơn bạn đã sử dụng UserVoice Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

1 BẠN MUỐN ĐẶT CÂU HỎI HAY BÀY TỎ SỰ LO LẮNG? Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

1 Hóa đơn từ UserVoice cho %{domain} Approve this translation

Deny

Từ chối Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

1 Để thử lại vui lòng đến %{link} để cập nhật thông tin thẻ tín dụng. Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

1 Thay đổi này sẽ áp dụng cho đến ngày %{date}. Hóa đơn sẽ được gửi vào thời gian này tháng tới Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

1 Đây là hóa đơn cho tài khoản UserVoice Approve this translation

From %{start} to %{end}

Từ %{start} đến %{end} Approve this translation

INVOICE

1 HÓA ĐƠN Approve this translation