1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1493
 3. Reviewed
  452
 4. All
  1945
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1945

All

Tất cả Approve this translation

Organization URL

URL của tổ chức Approve this translation

upgrade

nâng cấp Approve this translation

This is a private forum

Đây là diễn đàn riêng Approve this translation

What is this

Đây là gì Approve this translation

Not spam

Không phải Spam Approve this translation

Failure

Thất bại Approve this translation

Mark as spam

Đánh dấu Spam Approve this translation

Welcome Message

Tin nhắn Chào mừng Approve this translation

Moderation

Quản lý Approve this translation

Details

Chi tiết Approve this translation

Links

Links Approve this translation

Delete this forum

Xóa diễn đàn này Approve this translation

By default, sort ideas by

Mặc định sắp xếp ý kiến theo Approve this translation

Create

Tạo Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Địa chỉ tên miền yêu cầu tùy chỉnh CNAME DNS record Approve this translation

%{n} vote

%{n} Bình chọn Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

Vd: Làm sao chúng tôi cải thiện Acme? Approve this translation

Dashboard

Bảng điều khiển Approve this translation

manage authorized users

Quản lý phân quyền của thành viên Approve this translation

name

tên Approve this translation

forum icon

icon diễn đàn Approve this translation

Previous

Trước Approve this translation

Forum state

Tình trạng của diễn đàn Approve this translation

Recommended

Đề xuất Approve this translation

Remove logo

Gỡ bỏ logo Approve this translation

Date

Ngày Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Thành viên có thể tạo ý tưởng, bình chọn và thêm bình luận Approve this translation

Require all

Tất cả đều bắt buộc Approve this translation

API key

Khóa API Approve this translation

Messages

Thư Approve this translation

Open

Mở Approve this translation

Custom

Tùy chỉnh Approve this translation

State

Tình trạng Approve this translation

Allow any

Cho phép một vài Approve this translation

Preview

Xem trước Approve this translation

Failures

Thất bại Approve this translation

Credit card number

Số thẻ tín dụng Approve this translation

Forum Name

Tên của diễn đàn Approve this translation

Used to reference your account

Được sử dụng để xác định tài khoản Approve this translation

Security Code

Mã bảo mật Approve this translation

January

Tháng 1 Approve this translation

of the following

của những người theo dõi Approve this translation

Single Sign-On

Chữ ký điện tử Approve this translation

Billing address

Địa chỉ thanh toán Approve this translation

Account

Tài khoản Approve this translation

Notes

Ghi chú Approve this translation

Ideas

Ý kiến Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Cho phép bạn điều khiển những điều mà thành viên có thể thực hiện trên diễn đàn Approve this translation

Users

Thành viên Approve this translation