1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1501
 3. Reviewed
  401
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1902

manage authorized users

Quản lý phân quyền của thành viên Approve this translation

name

tên Approve this translation

forum icon

icon diễn đàn Approve this translation

Previous

Trước Approve this translation

Forum state

Tình trạng của diễn đàn Approve this translation

Recommended

Đề xuất Approve this translation

Remove logo

Gỡ bỏ logo Approve this translation

Date

Ngày Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Thành viên có thể tạo ý tưởng, bình chọn và thêm bình luận Approve this translation

Require all

Tất cả đều bắt buộc Approve this translation

API key

Khóa API Approve this translation

Messages

Thư Approve this translation

Open

Mở Approve this translation

Custom

Tùy chỉnh Approve this translation

State

Tình trạng Approve this translation

Allow any

Cho phép một vài Approve this translation

Preview

Xem trước Approve this translation

Failures

Thất bại Approve this translation

Credit card number

Số thẻ tín dụng Approve this translation

Forum Name

Tên của diễn đàn Approve this translation

Used to reference your account

Được sử dụng để xác định tài khoản Approve this translation

Security Code

Mã bảo mật Approve this translation

January

Tháng 1 Approve this translation

of the following

của những người theo dõi Approve this translation

Billing address

Địa chỉ thanh toán Approve this translation

Account

Tài khoản Approve this translation

Notes

Ghi chú Approve this translation

Ideas

Ý kiến Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Cho phép bạn điều khiển những điều mà thành viên có thể thực hiện trên diễn đàn Approve this translation

Users

Thành viên Approve this translation

Month

Tháng Approve this translation

Add

Thêm Approve this translation

Expiration

Hết hạn Approve this translation

Name on card

Tên trên thẻ Approve this translation

Year

Năm Approve this translation

Closed

Đóng Approve this translation

Hosted subdomain

Tên miền con đã được lưu Approve this translation

Votes Allowed

Cho phép bình chọn Approve this translation

Require moderator approval

Bắt buộ phải có sự cho phép cảu quản lý Approve this translation

Custom CSS

Tùy chỉnh CSS Approve this translation

Enabled

Bật Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

e.g., Diễn đàn Acme (tên sản phẩm) Approve this translation

Actions

Hành động Approve this translation

Organization name

Tên tổ chức Approve this translation

unlimited

Không giới hạn Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Bạn đã có diễn đàn được thiết lập trên trên địa chỉ tên miền của bạn (ex: feedback.yourdomain.com). Giữ nguyên trải nghiệm đối với thương hiệu và thêm giá trị cho SEO bằng cách thêm nội dung của người dùng và tên miền Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Thành viên có thể chuyển đổi từ trang web của bạn sang UserVoice mà không cần yêu cầu đăng ký nào. Giúp thành viên không gặp trở ngại nào khi phản hồi. Hồ sơ cá nhân và hình đại diện của thành viên được chuyển và UserVoice để giảm tối thiểu các bước cho thành viên Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Mỗi người bình chọn được cho 10 lần bình chọn (trên mỗi diễn đàn) đề cho ý kiến mà họ ủng hộ. cách này giúp họ tập trung trên những ý kiến chất lượng. Bạn có thể tùy chọn số này tùy theo nhu cầu. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Có vài điều tốt nhất là nên trao đổi cá nhân. Bạn có thể giới hạn 1 diễn đàn bằng địa chỉ email, bằng địa chỉ tên miền email hoặc qua chữ ký điện tử. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Khách hàng không cần biết vấn đề này khi họ đã rời webiste. Thiết kế lại UserVoice (headers, footers và CSS) hợp với thiết kế của website. Approve this translation