1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1640
 3. Reviewed
  651
 4. All
  2291
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 2291

From %{start} to %{end}

Từ %{start} đến %{end} Approve this translation

INVOICE

1 HÓA ĐƠN Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

1 UserVoice không thể kết nối với thẻ tin dụng %{credit_card}. Approve this translation

Thank you again for your business!

1 Cảm ơn bạn. Approve this translation

Amount PAID

Tổng số tiền trả Approve this translation

Price

Giá Approve this translation

SUMMARY

TÓM TẮT Approve this translation

%{n} votes

%{n} Số bình chọn Approve this translation

Appearance

Xuất hiện Approve this translation

Message to users

Gửi tin nhăn đến thành viên Approve this translation

Your Company Name

Tên công ty Approve this translation

Duplicates

Trùng lặp Approve this translation

Spam filter

Bộ lọc Spam Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Nếu được đánh dấu, diễn đàn này chỉ được hiển thị đối với thành viên được phân quyền Approve this translation

e.g., This forum is closed.

e.g., Diễn đàn đã được đóng. Approve this translation

Time

Giờ Approve this translation

Export to Excel

1 Xuất dữ liệu ra Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Tự động đóng diễn đàn tại: Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) users

Cấp quyền cho tất cả thành viên SSO Approve this translation

Site

Trang Approve this translation

Sort by newest

Sắp xếp theo mới nhất Approve this translation

Default

Vắng mặt Approve this translation

Phone number

Số điện thoại Approve this translation

Last active %{duration} ago

Lần hoạt động gần nhất các đây %{duration} Approve this translation

Next

Tiếp Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Không lưu được, có lỗi xảy ra Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Cho phép thành viên gửi yêu cầu truy cập đến diễn đàn này Approve this translation

All

Tất cả Approve this translation

%{num} note

%{num} ghi chú Approve this translation

Organization URL

URL của tổ chức Approve this translation

upgrade

nâng cấp Approve this translation

This is a private forum

Đây là diễn đàn riêng Approve this translation

What is this

Đây là gì Approve this translation

Not spam

Không phải Spam Approve this translation

%{num} notes

%{num} ghi chú Approve this translation

Failure

Thất bại Approve this translation

Flagged as a duplicate by %{n} user(s)

Đã báo cáo như bị trùng lặp bởi %{n} thành viên Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Đánh dấu Spam Approve this translation

Welcome Message

Tin nhắn Chào mừng Approve this translation

%{n} people are waiting for your response

%{n} người đang chờ trả lời từ bạn Approve this translation

Private forum

Diễn đàn riêng Approve this translation

Moderation

Quản lý Approve this translation

Details

Chi tiết Approve this translation

Links

Links Approve this translation

Delete this forum

Xóa diễn đàn này Approve this translation

Closes in %{time_in_words}

Đóng trong %{time_in_words} Approve this translation

Locks and archives the forum and all of its content. Users will no longer be able to see this forum, and it will not count against your limit.

Khóa và lưu trữ diễn đàn và tất cả nội dung bên trong. Thành viên sẽ không thể thấy diễn đàn này và sẽ không chiếm dụng giới hạn của bạn. Approve this translation

By default, sort ideas by

Mặc định sắp xếp ý kiến theo Approve this translation