1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1512
 3. Reviewed
  465
 4. All
  1977
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1977

Month

Tháng Approve this translation

Add

Thêm Approve this translation

Expiration

Hết hạn Approve this translation

Name on card

Tên trên thẻ Approve this translation

Year

Năm Approve this translation

Hosted subdomain

Tên miền con đã được lưu Approve this translation

Votes Allowed

Cho phép bình chọn Approve this translation

Require moderator approval

Bắt buộ phải có sự cho phép cảu quản lý Approve this translation

Custom CSS

Tùy chỉnh CSS Approve this translation

Enabled

Bật Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

e.g., Diễn đàn Acme (tên sản phẩm) Approve this translation

Actions

Hành động Approve this translation

Organization name

Tên tổ chức Approve this translation

unlimited

Không giới hạn Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Bạn đã có diễn đàn được thiết lập trên trên địa chỉ tên miền của bạn (ex: feedback.yourdomain.com). Giữ nguyên trải nghiệm đối với thương hiệu và thêm giá trị cho SEO bằng cách thêm nội dung của người dùng và tên miền Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Thành viên có thể chuyển đổi từ trang web của bạn sang UserVoice mà không cần yêu cầu đăng ký nào. Giúp thành viên không gặp trở ngại nào khi phản hồi. Hồ sơ cá nhân và hình đại diện của thành viên được chuyển và UserVoice để giảm tối thiểu các bước cho thành viên Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Mỗi người bình chọn được cho 10 lần bình chọn (trên mỗi diễn đàn) đề cho ý kiến mà họ ủng hộ. cách này giúp họ tập trung trên những ý kiến chất lượng. Bạn có thể tùy chọn số này tùy theo nhu cầu. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Có vài điều tốt nhất là nên trao đổi cá nhân. Bạn có thể giới hạn 1 diễn đàn bằng địa chỉ email, bằng địa chỉ tên miền email hoặc qua chữ ký điện tử. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Khách hàng không cần biết vấn đề này khi họ đã rời webiste. Thiết kế lại UserVoice (headers, footers và CSS) hợp với thiết kế của website. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Quản lý tài khoản 24/7 là một phần của tùy chọn hỗ trợ Approve this translation

Private Forums

Diễn đàn riêng Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Hầu hết tài khoản có một diễn đàn chung để đưa ra những ý kiến chung và tạo diễn đàn truyền thống để kết nối chủ đề giữa người dùng và đội nội bộ Approve this translation

Employees

Nhân viên Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bộ bảo mật SSL sẽ giúp dữ liệu của bạn an toàn Approve this translation

Discount Code

Mã giảm giá Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Bạn phải %{upgrade} để truy cập vào tính năng này. Approve this translation

Message

Thư Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Nội dung càng nhiều bình chọn thì càng cần nhiều báo cáo vi phạm để gỡ xuống Approve this translation

There were errors validating your credit card

Hiệu lực của thẻ tín dụng bị lỗi Approve this translation

Embed Code

Embed Code Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} không thực hiện được trên gói dịch vụ hiện tại Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Công cụ để lắng nghe, trả lời, đánh giá cảm nghĩ của khách hàng Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Các người dùng sẽ thấy câu hỏi (VD: "Làm sao cải thiện Acme?") Approve this translation

verified

xác nhận Approve this translation

Callback URL (optional)

URL gọi lại (tùy chọn) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

Đừng đánh dấu nếu bạn không muốn API của bạn lưu trữ trong môi trường không an toàn. Approve this translation

be an admin

trở thành admin Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Quy tắc cho phép hệ thống phiếu tự động thay đổi phiếu dựa trên nhưng tiêu chí đưa ra và được xem theo thứ tự bên dưới. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Tin nhắn này sẽ xuất hiện đến thành viên là thành viên không được truy cập vào diễn đàn riêng này. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

ví dụ: phanhoi.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Thêm các hạt kiểm soát để kiểm tra việc phát hiện gian lận bình chọn như thế nào. Approve this translation

Primary

Chính Approve this translation

Awaiting response

Chờ trả lời Approve this translation

Required?

Bắt buộc ? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Bạn có chắc? điều này sẽ chặn bất cứ ứng dụng khách nào đính kèm khóa này truy cập vào dữ liệu và không thể làm lại. Approve this translation

From

Từ Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Api khách đã đăng ký thành công Approve this translation

Stop evaluating rules

Ngưng đánh giá các quy tắc Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Bạn có chắc muốn xóa diễn đàn này? Approve this translation

For all tickets

Cho tất cả phiếu Approve this translation