1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1501
 3. Reviewed
  401
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1902

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Quản lý tài khoản 24/7 là một phần của tùy chọn hỗ trợ Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Hầu hết tài khoản có một diễn đàn chung để đưa ra những ý kiến chung và tạo diễn đàn truyền thống để kết nối chủ đề giữa người dùng và đội nội bộ Approve this translation

Employees

Nhân viên Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bộ bảo mật SSL sẽ giúp dữ liệu của bạn an toàn Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Bạn phải %{upgrade} để truy cập vào tính năng này. Approve this translation

Message

Thư Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Nội dung càng nhiều bình chọn thì càng cần nhiều báo cáo vi phạm để gỡ xuống Approve this translation

Embed Code

Embed Code Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} không thực hiện được trên gói dịch vụ hiện tại Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Các người dùng sẽ thấy câu hỏi (VD: "Làm sao cải thiện Acme?") Approve this translation

verified

xác nhận Approve this translation

Callback URL (optional)

URL gọi lại (tùy chọn) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

Đừng đánh dấu nếu bạn không muốn API của bạn lưu trữ trong môi trường không an toàn. Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Quy tắc cho phép hệ thống phiếu tự động thay đổi phiếu dựa trên nhưng tiêu chí đưa ra và được xem theo thứ tự bên dưới. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Tin nhắn này sẽ xuất hiện đến thành viên là thành viên không được truy cập vào diễn đàn riêng này. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

ví dụ: phanhoi.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Thêm các hạt kiểm soát để kiểm tra việc phát hiện gian lận bình chọn như thế nào. Approve this translation

Primary

Chính Approve this translation

Awaiting response

Chờ trả lời Approve this translation

Required?

Bắt buộc ? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Bạn có chắc? điều này sẽ chặn bất cứ ứng dụng khách nào đính kèm khóa này truy cập vào dữ liệu và không thể làm lại. Approve this translation

From

Từ Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Api khách đã đăng ký thành công Approve this translation

Stop evaluating rules

Ngưng đánh giá các quy tắc Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Bạn có chắc muốn xóa diễn đàn này? Approve this translation

For all tickets

Cho tất cả phiếu Approve this translation

Add new category

Thêm danh mục Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Không áp dụng đối với diễn đàn riêng và admin Approve this translation

Referrer

Người giới thiệu Approve this translation

Your client has been deleted.

1 Đã xóa khách Approve this translation

How can we improve %{org}?

1 Làm sao chúng tôi phát triển %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Thêm ghi chú tại đây Approve this translation

Subscribers

Người đăng ký Approve this translation

Edit client

Chỉnh sửa khách Approve this translation

Email addresses

Địa chỉ Email Approve this translation

Leaderboard

Leaderboard Approve this translation

this is the last rule

Đây là quy tắc cuối Approve this translation

registered users

Thành viên đã đăng ký Approve this translation

Authorize specific email domains

Cấp quyền đặc biệt cho địa chỉ email Approve this translation

iPhone Plugin

Công cụ bổ sung cho iPhone Approve this translation

Field placeholder

Ô Ký hiệu đại diện Approve this translation

Language

Ngôn ngữ Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Quản lý đám đông Approve this translation

Field

Ô Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Sao chép và dán đoạn mã sau vào HTML của bạn trước thẻ đóng %{tag}: Approve this translation

(Verified)

(Verified) Approve this translation

Options

Tùy chọn Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Thành viên vẫn có thể nhìn thấy nội dung của diễn đàn nhưng không thể tạo ý kiến hoặc bình chọn. Thành viên vẫn có thể bình luận Approve this translation

Tickets

Phiếu Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Nơi Ký hiệu đại diên, thành viên sẽ thấy ô nhập ý kiến Approve this translation