1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  322
 3. Reviewed
  545
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

1 Отменил си знака за %{application} Approve this translation

Deny

Отказване Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Изглежда Facebook е временно недостъпен. Опитайте отново малко по-късно. Approve this translation

Authorize Application

Разрешаване на Приложение Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Приложението %{name} иска достъп и обновления на вашите данни в UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Влизането беше неуспешно. Опитайте отново. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Имейлът ви не може да бъде анонимен, ако искате можете да влезете в системата чрез Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Трябва да предоставите валиден имейл адрес чрез Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Позволете достъп на %{name} до вашия UserVoice профил? Approve this translation

Allow access

Позволи достъп Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID удостоверяване е неуспешно: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID автентикация доставчик за %{provider} не работи в момента Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администраторите могат да влязат чрез този метод. Моля, влезте по друг начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Това %{provider} сметката не е добра, няма потвърден имейл адрес. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

За съжаление не можахме да влезем в профила си. Моля, опитайте отново. Approve this translation

started

1 започнато Approve this translation

I suggest you ...

1 Предлагам да... Approve this translation

Terms of service

1 Условия за ползване Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 абонаментния план не включва домейн псевдоним Approve this translation

does not belong to subdomain

не принадлежи на под-домейн Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Този форум е затворен и не се приемат гласувания. Approve this translation

planned

планирано Approve this translation

duplicate

повтаря се Approve this translation

Password confirmation

Потвърждение на паролата Approve this translation

other

друго Approve this translation

Activity

Активност Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Обратна връзка с Клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

разглежда се Approve this translation

declined

отказано Approve this translation

Enter your idea

Напишете своята идея Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

отговаря на '%{resolves_to}' вместо на '%{host}'. Проверете Вашите DNS настройки. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не отговаря. Ще отнеме до 72 часа, за да се обновят DNS-ите Ви. %{link} Approve this translation

Change Password

Промяна на паролата Approve this translation

completed

завършено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Използвайте опцията за настройка на собствен домейн (например: pomosht.vashiqtdomein.com). Това ще запази вида на Вашата марка и ще добави допълнително оптимизация при търсенето (ОПТ) чрез въвеждане на потребителско генерирано съдържание на Вашия домейн Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Вашите потребители могат да преминат безпроблемно от Вашия сайт до UserVoice без да е необходима регистрация. Това значително сваля бариерата за даване на обратна връзка. Профилите и аватарите на Вашите потребители могат да бъдат интегрирани в UserVoice за по-добър комфорт. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

На всеки избирател се предоставят 10 гласа (на форум), за да ги използва за идеи, които подкрепя. Това принуждава хората да се съсредоточат върху най-добрите си идеи, което води до по-високо качество на обратната връзка. С тази опция можете да зададете броя на гласовете, които всеки избирател получава за всеки форум. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Някои неща са най-добре да се обсъждат насаме. Можете да ограничите форума по имейл адрес, по имейл домейн или чрез еднократно влизане. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Вашите клиенти дори няма нужда да знаят, че сте напуснали Вашия сайт. Конфигурирайте дизайна на UserVoice (горен и долен колонтитул и CSS), за да съответстват на Вашите съществуващи по вид и изглед. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Множество опции за поддръжка, включващи 24/7 управления на акаунта. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Повечето акаунти имат един форум за общи идеи и създават допълнителни форуми, за да навлязат в темата с Вашите потребители и с вътрешния екип. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL криптирането ще запази данните Ви защитени. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} не са налични в сегашния Ви план. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Добавя по-голям контрол върху начина на работа на детектора за измами с гласуването. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Плъгин Approve this translation

Crowdsourced moderation

Умерени настройки Approve this translation

My tickets

Моите билети Approve this translation

Everyone else

Всички останали Approve this translation

Feedback Tab Widget

Джаджи за раздел Обратна връзка Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Категориите позволяват да организирате идеите в рамките на Вашите форуми. Потребителите могат да избират към коя категория принадлежи тяхната идея, когато предлагат такава. Approve this translation