1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  167
 3. Reviewed
  682
 4. All
  849
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 849

anonymous

1 анонимен Approve this translation

What happens if I run out?

Какво става когато свършат? Approve this translation

Share

Сподели Approve this translation

Done!

Готово! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Вие трябва да упълномощете системата на UserVoice за обратната връзка Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Вие прибавихте %{num} %{text} Approve this translation

saving

запазване Approve this translation

Vote for this idea

Гласувайте за тази идея Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Администратори, моля конфигурирайте вашият UserVoice акаунт , за да започнете да получавате обратна връзка. Approve this translation

Load more ideas

Зареждане на повече идеи Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Тези инструкции са за администратори да конфигурират техните UserVoice системи, ако се опитвате да напуснете системата за обратна връзка, моля върнете се скоро пак! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Влезте във вашата Админ UserVoice Конзола Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Регистриране на Фейсбук Страница или Приложение Approve this translation

View comments (%{num})

Вижте коментарите (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Твоят нов Фейсбук Раздел е почти готов! Approve this translation

Create idea

Създаване на идея Approve this translation

awaiting moderator approval

чакащо одобрение от модератор Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Тази Фейсбук апликация използва обратната връзка на UserVoice системата за събиране на мнения. За да създадете идеи, да гласувате и оставяте коментари Вие трябва да разрешите UserVoice системата за събиране на мнения и да се съгласите с %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

1 Отговор от %{name} Approve this translation

Update Search

Актуализация на Търсенето Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Гласувайте за подобна идея, или добавете Вашата идея по-долу Approve this translation

You have %{num} remaining!

Имате %{num} останали! Approve this translation

All Feedback

Всички Обратни връзки Approve this translation

My Feedback

Моите идеи и коментари Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Всеки човек има ограничен брой гласове, за да се насърчат възможно най-добрите идеи. Ако Ви свършат гласовете, не се притеснявайте, има редица начини, по които можете да ги получите обратно! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Можете да промените броя на гласовете си, за идеите, за които сте гласували. Кликнете върху раздела "Моята Обратна връзка", за да видите кои идеи сте подкрепили, премахването на гласовете ще Ви позволи да гласувате и да създадете и други идеи. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Можете също така да коментирате всяка идея, независимо от това колко гласа имате! Approve this translation

on %{date}

1 на %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Напиши коментар Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Как да конфигурирате Вашия Раздел UserVoice Обратна връзка Approve this translation

Add your idea

Добавете Вашата идея Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Какво се случва, ако ми свършат гласовете? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

За да създадете идеи, да гласувате и оставяте коментари, Вие трябва да разрешите UserVoice система за обратна връзка. Искате ли да направите това сега? Approve this translation

Request for Permission

Искане за Разрешение Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Съжаляваме, но нещо се обърка. Approve this translation

A title is required for your idea

Необходимо е заглавие за Вашата идея Approve this translation

Error!

1 Грешка! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Моля, уверете се, че сте въвели Вашата идея, преди да натиснете "Продължи". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Благодарим за Вашето предложение. Ние ще го публикуваме веднага след като нашите администратори го одобрят. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Изглежда сте използвали всичките си гласове, но не се притеснявайте, веднага след като е завършена една от Вашите идеи, ще получите тези гласове обратно! Approve this translation

Not enough votes!

1 Не достатъчно гласове! Approve this translation

Accepted

Приеми Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Гласовете, подадени за идеи се връщат към Вас, когато един администратор затвори идея Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Събирането на обратна връзка от почитателите ви е адски лесно! За да инсталирате, просто следвайте тези бързи стъпки: Approve this translation

Create one for free!

1 Създай безплатно! Approve this translation

From your Admin Console select:

От вашият администраторски панел изберете: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Ако имате въпроси или нужда от помощ, моля, свържете се с нас на Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook App не е конфигуриран Approve this translation

Oh nos!

О не! Approve this translation