Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  66
 3. Reviewed
  219
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 285

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Doormiddel van het lid worden gaat u akkoord met onze %{link} . Approve this translation

terms of service

1 algemene voorwaarden Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} persoon wil dit Approve this translation

%{num} people want this

%{num} personen willen dit Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Ik steun '%{title}' - Wat denk jij? Approve this translation

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

1 Als een soort gelijk idee al bestaat, kunt u ondersteunen en becommentariëren. Approve this translation

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Als het niet bestaat, kunt u uw idee plaatsen zodat anderen het kunnen ondersteunen. Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on.

Alle ideeën die je hebt gesteund of op gereageerd. Approve this translation

All the ideas you've supported.

1 Alle ideeën die je hebt ondersteund. Approve this translation

%{user} supported this idea

1 %{user} steunde dit idee Approve this translation

%{user} supported this

1 %{user} steunde dit Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on across all forums.

Alle ideeën die u heeft gesteund of waar u op heeft gereageerd in alle forums. Approve this translation

Voted!

1 Gestemd! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

We zullen u updates sturen voor dit idee Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

1 Op zoek naar meer artikelen? Zoek een onderwerp in de zijbalk. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

1 Meer informatie over de respons op %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Vul huidig ​​wachtwoord in Approve this translation

Enter your current password

voer uw huidige wachtwoord in Approve this translation

Exceeded API Limit

API-limiet overschreden Approve this translation

Your password has been reset

Je wachtwoord is gereset Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

We hebben je net een e-mail gestuurd naar %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Klik op de link om een ​​wachtwoord te maken, kom dan hier terug en log in. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Maak je geen zorgen, je kunt hier een nieuwe reset wachtwoord link genereren: Approve this translation

Generate a new reset password link

Genereer een nieuwe reset wachtwoord link Approve this translation

We've sent you an email to reset your password. If you don't see it after several minutes, check your spam folder and any filters for an email from %{email}.

We hebben je een email gestuurd om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u het na enkele minuten niet ziet, controleer dan uw spammap en filters voor een e-mail van %{email} . Approve this translation

Comments are closed

Reacties zijn gesloten Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mailberichten voor klantenfeedback Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Wij hebben wijzigingen aangebracht om onze beveiliging te verhogen en uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Approve this translation

Export my data

Exporteer mijn gegevens Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Vraag een export van uw gegevens om een ​​kopie te ontvangen van alle inhoud die u hebt ingediend bij UserVoice. Approve this translation

All the ideas supported by people at %{account_name}

Alle ideeën die door mensen worden ondersteund %{account_name} Approve this translation

This token has expired. Please request a new password create email.

Dit token is verlopen. Vraag een nieuw wachtwoord aan om een ​​e-mail te maken. Approve this translation

This token has already been used. Please request a new password create email.

Dit token is al gebruikt. Vraag een nieuw wachtwoord aan om een ​​e-mail te maken. Approve this translation

Invalid token.

Ongeldige Token. Approve this translation

Required Consent

Vereiste toestemming Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Je bent geweest %{action} meldingen over dit idee. %{link:ongedaan maken} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Uw ideeën die anderen hebben ondersteund en alle opmerkingen zullen worden toegeschreven aan "Anoniem". Uw ideeën zonder ondersteuning worden verwijderd. Uw e-mailadres en persoonlijke gegevens worden verwijderd van bestaande tickets. Approve this translation

Consent confirmation

Toestemming bevestiging Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Bedankt voor het verstrekken van uw toestemming. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Ik ga akkoord met de opslag van mijn e-mailadres, naam en IP-adres. Deze informatie en eventuele feedback die ik geef, kunnen worden gebruikt om productbeslissingen te informeren en om me op de hoogte te houden van product-updates. (U kunt op elk gewenst moment afmelden.) Approve this translation

ANY STATUS

ELKE STATUS Approve this translation

Action required

Actie vereist Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

We moeten nu toestemming hebben om persoonlijke gegevens op te slaan. Omdat u al gegevens op deze site hebt opgeslagen, selecteert u een van de volgende: Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Ik ga akkoord} met de opslag van mijn e-mailadres, naam en IP-adres. Deze informatie en eventuele feedback die ik geef, kunnen worden gebruikt om productbeslissingen te informeren en om me op de hoogte te houden van productupdates. (U kunt op elk gewenst moment afmelden.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ik ga niet akkoord} met de opslag van mijn persoonlijke gegevens en ik wil mijn feedbackprofiel en alle persoonlijke gegevens van deze site verwijderen. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Houd er rekening mee dat als u geen optie selecteert, we uw feedbackprofiel en persoonlijke gegevens moeten verwijderen Approve this translation

Complete Sign Up

Voltooi Aanmelden Approve this translation