Admin Console

 1. Untranslated
  1593
 2. Needs Review
  33
 3. Reviewed
  353
 4. All
  1979
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1979

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Wyt ti'n siŵr? Bydd hyn yn atal unrhyw gleientiaid sydd ynghlwm â'r allwedd hon rhag mynd at dy ddata. Nid oes modd ei ddad-wneud. Approve this translation

From

Oddi wrth Approve this translation

Your api client was successfully registered.

Cofrestrwyd dy gleient api yn llwyddiannus. Approve this translation

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

Dim ond %{account_owners} gaiff newid cynlluniau neu addasu gosodiadau anfonebu Approve this translation

Stop evaluating rules

Stopio gwerthuso rheolau Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Wyt ti'n siŵr dy fod am ddileu'r fforwm hon? Approve this translation

For all tickets

I bob tocyn Approve this translation

Add new category

Ychwanegu categori newydd Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Heb gymhwyso at fforymau na gweinyddwyr preifat Approve this translation

Referrer

Cyfeirydd Approve this translation

Your client has been deleted.

Dilewyd dy gleient Approve this translation

How can we improve %{org}?

Sut gallwn ni wella %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Rho dy nodyn yma Approve this translation

Subscribers

Tanysgrifwyr Approve this translation

You have %{n} days left in your free trial.

Mae gen ti %{n} diwrnod ar ôl o'r prawf am ddim Approve this translation

Edit client

Golygu cleient Approve this translation

Email addresses

Cyfeiriadau ebost Approve this translation

Leaderboard

Arweinfwrdd Approve this translation

this is the last rule

dyma'r rheol olaf Approve this translation

Your billing information has been saved.

Arbedwyd eich gwybodaeth anfonebu Approve this translation

registered users

defnyddwyr cofrestredig Approve this translation

Tell us a little about your goals

Dywed dipyn wrthom am dy nod Approve this translation

Authorize specific email domains

Awdurdodi parthau ebost penodol Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Field placeholder

Deiliad lle maes Approve this translation

Language

Iaith Approve this translation

Crowdsourced moderation

Canoli gan dyrfa Approve this translation

Field

Maes Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Copia a gludio'r côd canlynol i mewn i'th HTML yn union cyn y tag cau %{tag} Approve this translation

(Verified)

(Dilyswyd) Approve this translation

Options

Dewisiadau Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Gall defnyddwyr ddal i weld yr holl fforwm ond ni allant greu syniadau na phleidleisio. Bydd defnyddwyr yn dal i allu rhoi sylwadau. Approve this translation

Tickets

Tocynnau Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Testun deiliad lle y bydd y defnyddiwr yn weld yn y maes mewnbynnu syniad newydd Approve this translation

Topic

Pwnc Approve this translation

Invited

Gwahoddwyd Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

e.e., Adborth a Syniadau'r Cwsmeriaid Approve this translation

%{num} characters max

Uchafswm o %{num} nod Approve this translation

Fully Customizable Design

Cyllun y gellir ei addasu fel y mynnwch Approve this translation

Success

Llwyddiant Approve this translation

by %{user}

gan %{user} Approve this translation

account owners

perchenogion cyfrif Approve this translation

JSON / XML

JSON / XML Approve this translation

Replies

Atebion Approve this translation

Download CSV template

Llawrlwytho templad CSV Approve this translation

Request Token URL

Gofyn am URL Tocyn Approve this translation

try again

tria eto Approve this translation

Send and close ticket

Anfon a chau'r tocyn Approve this translation

Hey there,

Helo 'na, Approve this translation

Ticket

Tocyn Approve this translation