Admin Console

 1. Untranslated
  1597
 2. Needs Review
  29
 3. Reviewed
  285
 4. All
  1911
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1911

Employees

Gweithwyr Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bydd amgryptio SSL yn cadw eich data yn ddiogel. Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Rhaid %{upgrade} i gyrchu'r nodwedd hwn Approve this translation

Message

Neges Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Cynnwys gyda mwy o bleidleisiau angen mwy o fflagiau cyn gweithredu Approve this translation

Embed Code

Gwreiddio Côd Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Y cwestiwn y bydd eich defnyddwyr yn weld (e.e., "Sut gallwn ni wella Acme?") Approve this translation

verified

dilyswyd Approve this translation

Callback URL (optional)

URL galw'n ôl (dewisol) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

PAID â gwirio hwn os bydd dy allwedd API wedi ei gadw mewn amgylched dheb fod yn ddiogel Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Rheolau'n gadael i ti wneud i'r system docynnau newid tocynnau yn awtomatig ar sail meini prawf penodol. Rheolau'n rhedeg yn y drefn isod. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Mae'r neges hwn yn ymddangos i ddefnyddwyr nad ydynt y cael mynediad at y fforwm breifat hon. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

e.e., enghraifft.adborth.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Ychwanegu rheolaeth dros y modd mae'r canfyddwr twyll pleidleisiau yn gweithio. Approve this translation

Primary

Prif Approve this translation

Awaiting response

Disgwyl am ymateb Approve this translation

Required?

Angen? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Wyt ti'n siŵr? Bydd hyn yn atal unrhyw gleientiaid sydd ynghlwm â'r allwedd hon rhag mynd at dy ddata. Nid oes modd ei ddad-wneud. Approve this translation

From

Oddi wrth Approve this translation

Your api client was successfully registered.

Cofrestrwyd dy gleient api yn llwyddiannus. Approve this translation

Stop evaluating rules

Stopio gwerthuso rheolau Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Wyt ti'n siŵr dy fod am ddileu'r fforwm hon? Approve this translation

For all tickets

I bob tocyn Approve this translation

Add new category

Ychwanegu categori newydd Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Heb gymhwyso at fforymau na gweinyddwyr preifat Approve this translation

Referrer

Cyfeirydd Approve this translation

Your client has been deleted.

Dilewyd dy gleient Approve this translation

How can we improve %{org}?

Sut gallwn ni wella %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Rho dy nodyn yma Approve this translation

Subscribers

Tanysgrifwyr Approve this translation

Edit client

Golygu cleient Approve this translation

Email addresses

Cyfeiriadau ebost Approve this translation

Leaderboard

Arweinfwrdd Approve this translation

this is the last rule

dyma'r rheol olaf Approve this translation

registered users

defnyddwyr cofrestredig Approve this translation

Authorize specific email domains

Awdurdodi parthau ebost penodol Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Field placeholder

Deiliad lle maes Approve this translation

Language

Iaith Approve this translation

Crowdsourced moderation

Canoli gan dyrfa Approve this translation

Field

Maes Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Copia a gludio'r côd canlynol i mewn i'th HTML yn union cyn y tag cau %{tag} Approve this translation

(Verified)

(Dilyswyd) Approve this translation

Options

Dewisiadau Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Gall defnyddwyr ddal i weld yr holl fforwm ond ni allant greu syniadau na phleidleisio. Bydd defnyddwyr yn dal i allu rhoi sylwadau. Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Testun deiliad lle y bydd y defnyddiwr yn weld yn y maes mewnbynnu syniad newydd Approve this translation

Topic

Pwnc Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

e.e., Adborth a Syniadau'r Cwsmeriaid Approve this translation

%{num} characters max

Uchafswm o %{num} nod Approve this translation