Admin Console

 1. Untranslated
  1608
 2. Needs Review
  27
 3. Reviewed
  339
 4. All
  1974
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1974

Month

Mis Approve this translation

Add

Ychwanegu Approve this translation

Expiration

Dod i ben Approve this translation

Name on card

Enw ar y cerdyn Approve this translation

Year

Blwyddyn Approve this translation

Hosted subdomain

Is-barth a leolir Approve this translation

Votes Allowed

Pleidleisiau a Ganiateir Approve this translation

Require moderator approval

not translated

Custom CSS

CSS Unswydd Approve this translation

Enabled

Galluogwyd Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

not translated

Actions

Gweithredoedd Approve this translation

Organization name

Enw'r sefydliad Approve this translation

unlimited

diderfyn Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Sefydlwch eich fforwm ar eich parth chi (es:adborth.eichparth.com). Cadw profiad eich brand ac ychwanegu gwerth SEO trwy roi cynnwys a gynhyrchwyd gan y defnyddiwr ar eich parth. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Gall eich defnyddwyr symud yn llyfn o'ch safle chi i UserVoice heb fod angen cofrestru. Mae hyn yn symud llawer o'r rhwystrau i roi adborth. Mae modd integreiddio proffiliau ac atafarau eich defnyddwyr i UserVoice i roi profiad mwy didrafferth i'r defnyddiwr. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Caiff pob pleidleisiwr 10 pleidlais (y fforwm) i wario ar syniadau maent hwy'n gefnogi. Mae hyn yn canolbwyntio meddyliau pobl ar eu prif syniadau sydd yn rhoi adborth o ansawdd gwell. Gyda'r dewis hwn, gallwch osod nifer y pleidleisiau a gaiff pob pleidleisiwr fesul fforwm. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Mae'n well trafod rhai pethau yn breifat. Gallwch gyfyngu fforwm yn ôl cyfeiriad ebost, trwy barth ebost neu trwy Ymuno Unigol. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Fydd dim rhaid i'ch cwsmeriaid hyd yn oed wybod eu bod wedi gadael eich safle. Ffurfweddwch gynllun eich UserVoice (penawdau, troednodiadau a CSS) i gyfateb i gynllun eich gwefan chi. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Llawer o ddewisiadau cefnogaeth gan gynnwys rheoli unswydd ar eich cyfrif 24/7. Approve this translation

Private Forums

Fforymau Preifat Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Un fforwm sydd gan y rhan fwyaf o gyfrifon ar gyfer syniadau cyffredinol, gan greu fforymau ychwanegol i dreiddio i bwnc gyda'ch defnyddwyr a'r tîm mewnol. Approve this translation

Employees

Gweithwyr Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bydd amgryptio SSL yn cadw eich data yn ddiogel. Approve this translation

Discount Code

Côd Gostyngiad Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Rhaid %{upgrade} i gyrchu'r nodwedd hwn Approve this translation

Message

Neges Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Cynnwys gyda mwy o bleidleisiau angen mwy o fflagiau cyn gweithredu Approve this translation

There were errors validating your credit card

Roedd gwallau wrth ddilysu eich cerdyn credyd Approve this translation

Embed Code

Gwreiddio Côd Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Mae'r holl arfau yn gwrando ar deimladau cynulleidfa sy'n tyfu, yn ymateb iddynt ac yn eu mesur. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Y cwestiwn y bydd eich defnyddwyr yn weld (e.e., "Sut gallwn ni wella Acme?") Approve this translation

verified

dilyswyd Approve this translation

Callback URL (optional)

URL galw'n ôl (dewisol) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

PAID â gwirio hwn os bydd dy allwedd API wedi ei gadw mewn amgylched dheb fod yn ddiogel Approve this translation

be an admin

bod yn weinyddwr Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Rheolau'n gadael i ti wneud i'r system docynnau newid tocynnau yn awtomatig ar sail meini prawf penodol. Rheolau'n rhedeg yn y drefn isod. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Mae'r neges hwn yn ymddangos i ddefnyddwyr nad ydynt y cael mynediad at y fforwm breifat hon. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

e.e., enghraifft.adborth.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Ychwanegu rheolaeth dros y modd mae'r canfyddwr twyll pleidleisiau yn gweithio. Approve this translation

Primary

Prif Approve this translation

Awaiting response

Disgwyl am ymateb Approve this translation

Required?

Angen? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Wyt ti'n siŵr? Bydd hyn yn atal unrhyw gleientiaid sydd ynghlwm â'r allwedd hon rhag mynd at dy ddata. Nid oes modd ei ddad-wneud. Approve this translation

From

Oddi wrth Approve this translation

Your api client was successfully registered.

Cofrestrwyd dy gleient api yn llwyddiannus. Approve this translation

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

Dim ond %{account_owners} gaiff newid cynlluniau neu addasu gosodiadau anfonebu Approve this translation

Stop evaluating rules

Stopio gwerthuso rheolau Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Wyt ti'n siŵr dy fod am ddileu'r fforwm hon? Approve this translation