1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1525
 3. Reviewed
  474
 4. All
  1999
 5. Health
Displaying 1951 - 1999 of 1999

Capture feedback or create new ideas for an account from the C360 view

Снимите повратне информације или креирајте нове идеје за налог из приказа Ц360 Approve this translation

View an account’s ideas (and the status of that idea) from the C360 view

Погледајте идеје налога (и статус те идеје) из приказа Ц360 Approve this translation

Health Score & Renewal Report

Извештај о здравственом резултату и обнављању Approve this translation

View ideas in the Contributor Console by health score

Погледајте идеје у конзоли за ауторе садржаја према здравственом резултату Approve this translation

Browse ideas from accounts with upcoming renewals

Прегледајте идеје са налога са надолазећим обнављањем Approve this translation

Set up configuration

Подесите конфигурацију Approve this translation

Capture feedback in Gainsight and view ideas by health score and renewal date in UserVoice.

Снимите повратне информације у Гаинсигхту и прегледајте идеје према здравственом резултату и датуму обнове у УсерВоице-у. Approve this translation

If you're not an admin, click here to sign in.

Ако нисте администратор, кликните овде да бисте се пријавили. Approve this translation

Detailed setup instructions

Детаљна упутства за подешавање Approve this translation

Configure

Конфигуришите Approve this translation

Salesforce Instance

Примера продаје Approve this translation

Grant UserVoice permission to access your accounts and contacts.

Дајте УсерВоице дозволу за приступ рачунима и контактима. Approve this translation

Connect

Повежи се Approve this translation

Errors

Грешке Approve this translation

Info

Инфо Approve this translation

UserVoice for Microsoft Teams

Кориснички глас за Мицрософт тимове Approve this translation

Bring the power of UserVoice to your internal communication hub. Promote shared understanding of user feedback in Microsoft Teams.

Унесите снагу УсерВоице-а у свој центар за интерну комуникацију. Промовисање дељеног разумевања повратних информација корисника у Мицрософт тимовима. Approve this translation

Provide organization-wide visibility into customer needs by streaming UserVoice feedback and events into Teams channels

Омогућите видљивост за све потребе корисника путем организације струјивањем повратних информација и догађаја на УсерВоице у Тимове канале Approve this translation

Learn more about UserVoice for Microsoft Teams

Сазнајте више о УсерВоице-у за Мицрософт тимове Approve this translation

Delete connector?

Избрисати конектор? Approve this translation

Delete the connector

Избришите конектор Approve this translation

This should be deleted from the Teams app. Only delete here if already deleted from Teams app.

Ово би требало бити обрисано из апликације Тимови. Овде избришите само ако је већ избрисан из апликације Тимови. Approve this translation

Stream UserVoice events into Microsoft Teams.

Пренесите догађаје УсерВоице у Мицрософт тимове. Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) and OIDC users

Овластите све Сингле Сигн-Он (ССО) и ОИДЦ кориснике Approve this translation

Internal Comments

Интерни коментари Approve this translation

When there is activity on a thread you’ve been mentioned on

Када постоји активност на нити о којој сте поменули Approve this translation

With a few data points from Salesforce, we can enrich your product feedback to paint a clearer picture of its relevance. Get started by authorizing your Salesforce instance.

Са неколико података из Салесфорце-а, можемо обогатити ваше повратне информације о производу да бисмо створили јаснију слику његове важности. Започните ауторизацијом ваше инстанце Салесфорце. Approve this translation

Microsoft Teams Integration Setup

Подешавање интеграције Мицрософт тимова Approve this translation

Add channel

Додајте канал Approve this translation

Connect Salesforce with UserVoice to access Account Insights.

Повежите Салесфорце са УсерВоице-ом да бисте приступили Увидима у налог. Approve this translation

UserVoice for FullStory

УсерВоице за ФуллСтори Approve this translation

Setup FullStory

Подесите ФуллСтори Approve this translation

Augment customer feedback with real-time user behavior with our FullStory integration.

Повећајте повратне информације купаца понашањем корисника у стварном времену помоћу наше интеграције ФуллСтори. Approve this translation

Jump from a user’s idea in UserVoice to their most recent, relevant FullStory session.

Пређите са идеје корисника у УсерВоице-у на њихову најновију, релевантну сесију ФуллСтори. Approve this translation

Link users' comments in UserVoice to their most recent, relevant FullStory session.

Повежите коментаре корисника у УсерВоице-у са њиховом најновијом, релевантном сесијом ФуллСтори. Approve this translation

Quickly access a user’s most recent FullStory sessions from the user detail page in UserVoice.

Брзо приступите најновијим сесијама ФуллСтори корисника са странице са детаљима о кориснику у УсерВоице. Approve this translation

In FullStory, create and copy a new API Key and enter it below.

У ФуллСториу креирајте и копирајте нови АПИ кључ и унесите га испод. Approve this translation

Connect UserVoice to FullStory to reveal what your customers were doing before, during, and after they left feedback.

Повежите УсерВоице са ФуллСтори да бисте открили шта су ваши купци радили пре, током и након што су оставили повратне информације. Approve this translation

Our Customer Traits Sync Service pulls user and account traits from your CRM into UserVoice, allowing you to create advanced customer segments within UserVoice.

Наша услуга синхронизације корисничких особина повлачи особине корисника и налога из вашег ЦРМ-а у УсерВоице, омогућавајући вам да креирате напредне сегменте купаца унутар УсерВоице-а. Approve this translation

Supported CRMs:

Подржани ЦРМ-ови: Approve this translation

HubSpot

ХубСпот Approve this translation

Pipedrive

Пипедриве Approve this translation

MSFT Dynamics CRM

МСФТ Динамицс ЦРМ Approve this translation

To set up the Customer Traits Sync, you’ll work directly with our Implementation Engineer. Here are a few things we’ll need from you to get started:

Да бисте поставили синхронизацију корисничких особина, радићете директно са нашим инжењером за имплементацију. Ево неколико ствари које ће нам требати од вас за почетак: Approve this translation

Necessary authorization to access your CRM data.

Потребно овлашћење за приступ ЦРМ подацима. Approve this translation

CRM fields mapped to UserVoice fields for sync (we’ll provide a template to simplify this).

ЦРМ поља пресликана у поља УсерВоице за синхронизацију (пружићемо образац да то поједноставимо). Approve this translation

Sync user and account data from a supported CRM to UserVoice.

Синхронизујте податке корисника и налога са подржаног ЦРМ-а на УсерВоице. Approve this translation

Exports sent to %{email}. They may take a few minutes to arrive.

Извоз упућен на%{email} . Можда ће им требати неколико минута да стигну. Approve this translation

Change your display name, password, email, and more!

Промените своје име за приказ, лозинку, е-пошту и још много тога! Approve this translation