1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1954
 3. Reviewed
  344
 4. All
  2298
 5. Health
Displaying 2251 - 2298 of 2298

Create access token

Erişim belirteci oluştur Approve this translation

When enabled, users will receive an email notification when someone comments on an idea they’ve voted on. Users can override this setting.

Etkinleştirildiğinde, kullanıcılar oy verdikleri bir fikir hakkında yorum yaptığında bir e-posta bildirimi alır. Kullanıcılar bu ayarı geçersiz kılabilir. Approve this translation

My email subscriptions

E-posta aboneliklerim Approve this translation

Saved Views

Kaydedilen Görünümler Approve this translation

Your account was successfully charged %{amount} and service has been restored.

Hesabınız başarıyla tahsil edildi %{amount} ve hizmet geri yüklendi. Approve this translation

When an idea or comment is flagged for moderator approval

Moderatör onayı için bir fikir veya yorum işaretlendiğinde Approve this translation

Activity Updates

Etkinlik Güncellemeleri Approve this translation

When a status update is posted

Bir durum güncellemesi kaydedildiğinde Approve this translation

When a teammate submits feedback on behalf of a user

Bir takım arkadaşı bir kullanıcı adına geri bildirim gönderdiğinde Approve this translation

When a new idea is created

Yeni bir fikir oluşturulduğunda Approve this translation

When a new comment is posted

Yeni bir yorum gönderildiğinde Approve this translation

When a new note is added to an idea

Bir fikre yeni bir not eklendiğinde Approve this translation

All new Tickets

Tüm yeni biletler Approve this translation

Idea and comment attachments

Fikir ve yorum ekleri Approve this translation

Allow end-users to attach files to ideas and comments.

Son kullanıcıların fikirlere ve yorumlara dosya eklemesine izin ver. Approve this translation

Revenue

gelir Approve this translation

at the

de Approve this translation

"No response was received from the URL you entered..."

"Girdiğiniz URL’den hiçbir yanıt alınamadı ..." Approve this translation

warning

uyarı Approve this translation

This warning is safe to ignore

Bu uyarıyı yoksaymak güvenlidir Approve this translation

Step 6: Check Configuration Status (Optional)

Adım 6: Yapılandırma Durumunu Kontrol Edin (İsteğe Bağlı) Approve this translation

After you've completed Steps 1-5 above, click the button below to see if UserVoice is properly authorized with the Jira Server

Yukarıdaki 1-5 arasındaki adımları tamamladıktan sonra, UserVoice yazılımının Jira Server ile uygun şekilde yetkilendirilip yetkilendirilmediğini görmek için aşağıdaki düğmeyi tıklayın. Approve this translation

Check Status

Durumu kontrol et Approve this translation

Step 7: Update Custom Field Renderer

Adım 7: Özel Alan Oluşturucuyu Güncelleyin Approve this translation

Step 8: Add Custom Field to Screens

Adım 8: Ekranlara Özel Alan Ekleme Approve this translation

Edit

Düzenle Approve this translation

Upon visiting your site, visitors without a valid SSO token or authorized IP address will be redirected to a site sign-in page

Sitenizi ziyaret ettikten sonra geçerli bir SSO belirteci veya yetkili IP adresi olmayan ziyaretçiler siteye giriş sayfasına yönlendirilecektir. Approve this translation

Forum-Specific Notifications

Foruma Özel Bildirimler Approve this translation

Choose individual forums

Bireysel forumlar seçin Approve this translation

If this is unchecked, notifications will be sent for all forums

Bu işaretlenmezse tüm forumlar için bildirimler gönderilir Approve this translation

Select one or more forums for which to send notifications

Bildirim gönderilecek bir veya daha fazla forum seçin Approve this translation

General Notifications

Genel Bildirimler Approve this translation

UserVoice for Slack

Slack için UserVoice Approve this translation

UserVoice for Slack allows you to send notifications to your Slack channels about events in UserVoice.

Slack için UserVoice, Slack kanallarınıza UserVoice'daki olaylar hakkında bildirim göndermenizi sağlar. Approve this translation

This is the first feature of the integration.

Entegrasyonun ilk özelliği budur. Approve this translation

You can also do this.

Bunu da yapabilirsiniz. Approve this translation

And this third thing.

Ve bu üçüncü şey. Approve this translation

Add to another workspace

Başka bir çalışma alanına ekle Approve this translation

Add to Slack

Slack'e ekle Approve this translation

Delete channel configuration?

Kanal yapılandırması silinsin mi? Approve this translation

Delete the configuration for channel

Kanal için yapılandırmayı silin Approve this translation

Get event notifications in Slack

Slack bölgesindeki etkinlik bildirimlerini al Approve this translation

User Validation

Kullanıcı Doğrulama Approve this translation

Create New Study

Yeni Çalışma Oluştur Approve this translation

Study Detail

Eğitim Detayı Approve this translation

Receive this email

Bu e-postayı al Approve this translation

Include feedback and updates from

Geri bildirimlerini ve güncellemelerini dahil et Approve this translation

Trending ideas ranked by

Öne çıkan fikirler Approve this translation