Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1540
 3. Reviewed
  365
 4. All
  1905
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1905

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL шифровање штити ваше податке. Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Морате %{upgrade} да бисте приступили овој могућности. Approve this translation

Message

1 Poruka Approve this translation

Embed Code

1 Кôд за уграђивање Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Услуга %{feature_name} је недоступна у тренутном пакету. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Питање које ће ваши корисници видети (нпр. „Како да побољшамо Acme?“) Approve this translation

verified

1 одобрено Approve this translation

Callback URL (optional)

1 Повратна адреса (необавезно) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

Не бирајте ово ако ће ваш АПИ кључ бити смештен у небезбедном окружењу Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Правила дозвољавају вам да карту систем аутоматски променити карата на основу одређених критеријума. Правила приказују у редоследу приказаном испод. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Ова порука се појављује корисницима који немају приступ овом приватном форуму. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

1 нпр. feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Додаје детаљну контролу над начином рада детектора злоупотребе. Approve this translation

Primary

1 Главно Approve this translation

Awaiting response

Čeka na odgovor Approve this translation

Required?

1 Потребно? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

1 Јесте ли сигурни? Ово ће забранити свим клијентима да приступе вашим подацима. Радња се не може вратити. Approve this translation

From

1 Od Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Ваш АПИ клијент је успешно регистрован. Approve this translation

Stop evaluating rules

Престани с кршењем правила Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

1 Желите ли да обришете форум? Approve this translation

For all tickets

1 За све тикете Approve this translation

Add new category

1 Додај нову категорију Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Не примењује на приватне форумима или администратора. Approve this translation

Referrer

1 Upućivač Approve this translation

Your client has been deleted.

1 Ваш клијент је обрисан. Approve this translation

How can we improve %{org}?

1 Како да побољшамо %{org}? Approve this translation

Enter your note here

1 Упишите белешку овде Approve this translation

Subscribers

1 Претплатници Approve this translation

Edit client

1 Уреди клијент Approve this translation

Email addresses

1 Е-адресе Approve this translation

Leaderboard

Банер Approve this translation

this is the last rule

1 ово је последње правило Approve this translation

registered users

учлањених корисника Approve this translation

Authorize specific email domains

1 Потврди одређене е-домене Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone додатак Approve this translation

Field placeholder

1 Местодржач поља Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Краудсорсинг уређивање Approve this translation

Field

1 Поље Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

1 Умножите следећи кôд у HTML пре затварајуће ознаке %{tag}: Approve this translation

(Verified)

1 (одобрено) Approve this translation

Options

1 Могућности Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Корисници могу и даље виде целом форуму, али не може да креира идеје или глас. Корисници ће и даље бити у могућности да коментарише. Approve this translation

Tickets

1 Tiketi Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Местодржач текста који ће корисник видети у новом пољу за унос идеја Approve this translation

Topic

1 Тема Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

1 нпр. идеје и повратне информације потрошача Approve this translation

%{num} characters max

1 највише %{num} знакова Approve this translation

Success

1 Успешно Approve this translation

JSON / XML

1 JSON/XML Approve this translation