1. Untranslated
  1438
 2. Needs Review
  314
 3. Reviewed
  212
 4. All
  1964
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1964

Single Sign-On

2 Pojedyńcze logowanie Approve this translation

Billing address

Adres na fakturze Approve this translation

Account

1 Konto Approve this translation

Notes

Notatki Approve this translation

Ideas

2 Pomysły Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Pozwala kontrolować, co użytkownicy mogą zrobić na forum Approve this translation

Users

1 Użytkownicy Approve this translation

Month

1 Miesiąc Approve this translation

Add

1 Dodaj Approve this translation

Expiration

Wygaśnięcie Approve this translation

Name on card

Nazwisko na karcie Approve this translation

Year

Rok Approve this translation

Hosted subdomain

subdomeny Hosted Approve this translation

Votes Allowed

Głosy są akceptowane Approve this translation

Require moderator approval

Wymaganie zgody moderatora Approve this translation

Custom CSS

Custom CSS Approve this translation

Enabled

Włączone Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

np. Forum Acme (nazwa produktu) Approve this translation

Actions

2 Akcje Approve this translation

Organization name

1 Nazwa organizacji Approve this translation

unlimited

nieograniczony Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Mają konfigurację forum na własnej domenie (np. feedback.yourdomain.com). Zachowuje swoje doświadczenia marki i dodaje, umieszczając wartość SEO treści tworzone przez użytkowników w domenie Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Twoi użytkownicy mogą płynnie przechodzić pomiędzy Twoją stroną a UserVoice bez żadnej rejestracji. Twój profil i avatar może być zintegrowany z UserVoice na wiele różnych sposobów Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Każdy głosujący otrzymuje 10 głosów (na każdym forum), żeby wykorzystać je na pomysły, które popiera. Zmusza to użytkowników do skupienia się na ich najlepszych pomysłach, co prowadzi do wyższej jakości informacji zwrotnych. Dzięki tej opcji można ustanowić liczbę głosów, którą każdy wyborca otrzymuje na każdym forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Niektóre rzeczy najlepiej jest dyskutować prywatnie. Można ograniczyć forum przez adres e-mail, domeny e-mailowe lub poprzez pojedyncze logowanie. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Twoi klienci nawet nie będą potrzebowali wiedzieć, że już opuścili Twoją witrynę. Skonfiguruj Twój projekt UserVoice (nagłówki, stopki i CSS), tak, żeby on pasował do wyglądu i wrażenia Twojego już istniejącego projektu. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Wiele opcji wsparcia, w tym 24 / 7 pomoc w zarządzaniu kontem. Approve this translation

Private Forums

1 Fora prywatne Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Większość kont ma jedno forum na ogólne pomysły i żeby stworzyć dodatkowe fora, żeby się wgłębić w temat zarówno z Twoimi użytkownikami, jak i Twoim zespółem. Approve this translation

Employees

Pracowników Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 Szyfrowanie SSL będzie chronić twoje dane. Approve this translation

Discount Code

Kod zniżki Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Musisz %{upgrade} dostęp do tej funkcji. Approve this translation

Message

Wiadomość Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Treść większą liczbą głosów wymagać więcej flag przed działań. Approve this translation

There were errors validating your credit card

Wystąpił błąd podczas sprawdzania karty kredytowej Approve this translation

Embed Code

Kod do umieszczenia Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nie są dostępne w obecnym planie. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Wszystkie narzędzia do słuchania, reagowania i zmierzyć z uczuciami coraz publiczności. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Pytanie użytkownicy będą widzieli (np. "Jak możemy poprawić Acme?") Approve this translation

verified

zweryfikowanych Approve this translation

Callback URL (optional)

Callback URL (opcjonalnie) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

Nie zaznaczaj tego jeśli Klucz API będą przechowywane w niebezpieczny środowiska Approve this translation

be an admin

być admin Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Przepisy pozwalają, aby system automatycznie zmienia bilet bilety na podstawie określonych kryteriów. Zasady działają w kolejności podanej poniżej. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Ten komunikat pojawia się dla użytkowników, którzy nie mają dostępu do tego prywatnego forum. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

np. feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje szczegółową kontrolę nad tym jak detektor oszustwa głosowania działa. Approve this translation

Primary

Podstawowej Approve this translation

Awaiting response

1 Oczekiwanie na odpowiedź Approve this translation