1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1686
 3. Reviewed
  278
 4. All
  1964
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1964

Single Sign-On

Birleşik Oturum Açma Approve this translation

Billing address

Fatura adresi Approve this translation

Account

Hesap Approve this translation

Notes

3 Notlar Approve this translation

Ideas

Fikirler Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Kullanıcıların forumunda neler yapabileceğini kontrol sağlar Approve this translation

Users

Kullanıcı Approve this translation

Month

Ay Approve this translation

Add

Eklemek Approve this translation

Expiration

Sona erme Approve this translation

Name on card

Kart üzerindeki isim Approve this translation

Year

Yıl Approve this translation

Hosted subdomain

Barındırılan subdomain Approve this translation

Votes Allowed

İzin Verilen Oylar Approve this translation

Require moderator approval

Gerektiren moderatör onayı Approve this translation

Custom CSS

Özel CSS Approve this translation

Enabled

Etkin Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

örneğin, Acme Forum (Ürün Adı) Approve this translation

Actions

3 Eylemler Approve this translation

Organization name

Kuruluş Adı Approve this translation

unlimited

sınırsız Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Forumu kendi alan adınızda yayınlayabilirsiniz ( örneğin forum.alanadiniz.com) Bu sayede marka kimliğinizin devamlılığını sağlar ve alan adınız altına kullanıcı tarafından yaratılmış içerek ekleyerek SEO açısından fayda sağlarsınız Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Herhangi bir kayıt gerekli olmadan UserVoice için sitenizden Kişisel kullanıcılar geçiş sorunsuz. Bu büyük geri bildirim vermeye engel düşürür. Kişisel kullanıcıların profilleri ve avatarları UserVoice içine daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için entegre edilebilir. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Her seçmen) destekledikleri fikir harcamak forum başına 10 oy (verilir. Bu güçler insanları daha kaliteli geri bildirim verimleri kendi üst fikirlerini odaklanmak. Eğer oy her seçmen bazında forum başına alır sayısını ayarlayabilirsiniz Bu seçenekle. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Bazı şeylerin özel tartışılması gerekir. Bir forumu email adresine veya email alan adına veya açılmış ortak oturum'a göre sınırlayabilirsiniz. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Müşterilerinizin bile sitenizde bıraktım bilmek gerekmez. Yapılandırın UserVoice tasarım (üstbilgi, altbilgi ve CSS) mevcut-ve-hissi veren maç. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Çoklu destek seçeneği 7/24 atanmış üyelik yönetimini de içerir. Approve this translation

Private Forums

Özel Forumlar Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Çoğu kullanıcı genel bilgi formuna sahip ve takımlar içlerinde bir başlık ile ayrıntılı ek forum yapabilirler. Approve this translation

Employees

Çalışan Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL şifreleme verilerinizi güvenli tutacak. Approve this translation

Discount Code

İndirim Kodu Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Bu özelliğe erişmek için %{upgrade} gerekir. Approve this translation

Message

1 Mesaj Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

eylem çekilmeden önce daha fazla oy ile içerik daha bayraklar gerektirir. Approve this translation

There were errors validating your credit card

Kredi kartı doğrulama hataları vardı Approve this translation

Embed Code

Embed kodu Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} özelliği geçerli planınızda bulunmuyor. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Tüm araçlar büyüyen bir kitlenin duyarlılığını dinlemekte, cevaplamakta ve ölçmektedir. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

kullanıcılarınızın göreceksiniz soru (örneğin, "nasıl Acme artırabilirim?") Approve this translation

verified

doğrulanmadı Approve this translation

Callback URL (optional)

Callback URL (isteğe bağlı) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

kontrol yapmayın bu API Key güvensiz bir ortamda saklanmalı ve eğer Approve this translation

be an admin

bir yönetici olmak Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Kurallar bilet sistemi otomatik olarak belirli ölçütlere göre bilet değişiklik yapmanıza izin verir. Kurallar aşağıda gösterildiği sırayla çalıştırın. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Bu mesajı özel forumlara erişimi olmayan kullanıcılara görünür. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

örneğin, feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Oy sahtekarlığı dedektörü, nasıl çalışır üzerine ayrıntılı bir denetim ekler. Approve this translation

Primary

Birincil Approve this translation

Awaiting response

Cevap bekleniyor Approve this translation