1. Untranslated
  1323
 2. Needs Review
  48
 3. Reviewed
  628
 4. All
  1999
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1999

Forum Name

Ime foruma Approve this translation

Used to reference your account

Uporablja se za sklic na vašem računu Approve this translation

Security Code

Varnostna koda Approve this translation

January

Januar Approve this translation

of the following

od sledečega Approve this translation

Single Sign-On

Enkratni vpis Approve this translation

Billing address

Naslov za zaračun Approve this translation

Account

Račun Approve this translation

Notes

2 Zapiski Approve this translation

Ideas

2 Ideje Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Vam omogoča nadzor nad tem, kar uporabniki lahko počnejo na forumu Approve this translation

Users

Uporabniki Approve this translation

Month

Mesec Approve this translation

Add

Dodaj Approve this translation

Expiration

Datum izteka Approve this translation

Name on card

Ime na kartici Approve this translation

Year

Leto Approve this translation

Closed

Zaključeno Approve this translation

Hosted subdomain

Gostujoča pod-domena Approve this translation

Votes Allowed

Dovoljenih glasov Approve this translation

Require moderator approval

not translated

Custom CSS

CSS po meri Approve this translation

Enabled

Omogočeno Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

npr., Forum Acme (Ime izdelka) Approve this translation

Actions

2 Akcije Approve this translation

Organization name

Ime organizacije Approve this translation

unlimited

neomejeno Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Povejte svoje nastavitve forum na svojo domeno (npr.: feedback.yourdomain.com). Ohranja svojo blagovno znamko izkušnje in dodano vrednost SEO s tem da ustvarjajo uporabniki vsebine na vaši domeni Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Vaši uporabniki lahko prehod neopazno iz vaše strani do UserVoice ne zahteva registracijo. To močno zmanjšuje ovire za dajanje povratne informacije. Vaši uporabniki profili in avatarji je mogoče vgraditi v UserVoice za bolj brezhibno uporabniško izkušnjo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Vsak glasovalec prejme 10 glasov (za forum), da podpira ideje, ki so mu všeč. To prisili ljudi v to, da se osredotočijo na najboljših ideje, kar daje bolj kakovostne povratne informacije. S to možnostjo lahko izberete koliko glasov prejme vsak glasovalec za vsak forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Nekatere stvari je najbolje pregovoriti zasebno. Forum lahko omejite z uporabo e-poštnih naslovov, e-poštnih domen ali z uporabo Enkratnega vpisa. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši uporabniki ne bodo niti vedeli, da so zapustili vašo stran. Nastavite, da se vaš UserVoice izgled (glavo, nogo in CSS) ujema izgledu vaše strani. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Več možnosti podpore, vključno s 24/7 namensko vodenje računa. Approve this translation

Private Forums

Zasebni forumi Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Večina računov en forum za splošne ideje in ustvarjajo dodatne forume za vrtanje v temo, tako z vašim uporabnikom in notranji ekipe. Approve this translation

Employees

Zaposleni Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL zaščita bo pomagala ohraniti vaše podatke varne. Approve this translation

Discount Code

Koda za popust Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

%{upgrade} morate, da lahko dostopate do te funkcije. Approve this translation

Message

Sporočilo Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

not translated

There were errors validating your credit card

Prišlo je do težav pri potrjevanju vaše kreditne kartice Approve this translation

Embed Code

not translated

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} niso na voljo v vašem trenutnem načrtu. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Vsa orodja za poslušanje, odzivanje in merjenje čustva vedno večje občinstvo. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Vprašanje, ki ga bodo uporabniki videli (npr., "Kako lahko izboljšamo Acme?") Approve this translation

verified

potrjen Approve this translation

Callback URL (optional)

not translated

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

NE izberite tega, če ta API ključ ne bo shranjen v varnem okolju Approve this translation

be an admin

bodi administrator Approve this translation