1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  792
 3. Reviewed
  1185
 4. All
  1977
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1977

Month

1 Maand Approve this translation

Add

1 Toevoegen Approve this translation

Expiration

1 Vervaldatum Approve this translation

Name on card

1 Naam op kaart Approve this translation

Year

1 Jaar Approve this translation

Hosted subdomain

1 Gehost subdomein Approve this translation

Votes Allowed

1 Stemmen toegestaan Approve this translation

Require moderator approval

1 Goedkeuring van moderator vereist Approve this translation

Custom CSS

1 CSS aanpassen Approve this translation

Enabled

1 Ingeschakeld Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

1 bijv., Acme-forum (productnaam) Approve this translation

Actions

5 Acties Approve this translation

Organization name

1 Naam organisatie Approve this translation

unlimited

onbeperkt Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Zet je forum op je eigen domeinnaam (bijv.: feedback.jouwdomein.nl). Dit behoudt je eigen identiteit en voegt SEO-waarde toe door de user-generated-content op jouw domein Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Uw gebruikers kunnen naadloos overgaan van uw eigen site naar UserVoice zonder dat er enige registratie benodigd is. Dit verlaagt de barrière voor het geven van feedback aanzienlijk. Uw eigen gebruikersprofielen en avatars kunnen worden geïntegreerd in UserVoice voor een naadloze gebruikerservaring. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Elke stemmer krijgt 10 stemmen (per forum) om te besteden aan ideeën die ze ondersteunen. Dit dwingt mensen om zich te concentreren op hun beste ideeën, wat een hogere kwaliteit van feedback oplevert. Met deze optie kun je het aantal stemmen dat elke stemmer krijgt per forum instellen. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Sommige dingen kunnen beter privé besproken worden. Je kunt een forum beperken per e-mail adres, per e-mail domein of via Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Uw klanten zullen niet eens merken dat ze uw site verlaten. Configureer uw UserVoice-ontwerp (kopteksten, voetteksten en CSS) om uw bestaande look-and-feel te weerspiegelen. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

2 Meerdere support opties waaronder 24 / 7 toegewijde account management. Approve this translation

Private Forums

1 Privéforums Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

2 De meeste accounts hebben een forum voor algemene ideeën en maken extra forums om dieper op specifieke onderwerpen in te gaan met gebruikers en medewerkers. Approve this translation

Employees

2 Werknemers Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL-encryptie houdt de gegevens veilig. Approve this translation

Discount Code

1 Kortingscode Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

1 U moet %{upgrade} om deze functie te gebruiken. Approve this translation

Message

2 Bericht Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

1 Inhoud met meer stemmen heeft meer vlaggen nodig vooraleer actie wordt ondernomen. Approve this translation

There were errors validating your credit card

1 Er ging iets mis bij het valideren van uw creditcard Approve this translation

Embed Code

Insluitcode Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} zijn niet beschikbaar binnen uw huidige pakket. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

2 Alle hulpmiddelen om te luisteren, reageren en de gevoelens van een groeiend publiek te meten. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

1 De vraag die uw gebruikers zullen zien (bijv: "Hoe kunnen we ProductX verbeteren?") Approve this translation

verified

1 geverifiëerd Approve this translation

Callback URL (optional)

Callback-URL (optioneel) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

1 NIET aanvinken als uw API-sleutel wordt opgeslagen in een onveilige omgeving Approve this translation

be an admin

1 als admin Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Regels laten je toe om het ticketsysteem automatisch regels te laten wijzigen gebaseerd op de opgegeven criteria. De regels worden uitgevoerd in de volgorde die hieronder weergegeven wordt. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Dit bericht wordt getoond aan gebruikers die geen toegang hebben tot dit privéforum. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

1 bijvoorbeeld, feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Voegt granulaire controle over hoe de stemming fraude melder functioneert. Approve this translation

Primary

2 Primair Approve this translation

Awaiting response

2 Wacht op reactie Approve this translation

Required?

2 Verplicht? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Weet je het zeker? Hiermee voorkomt u dat iedereen met deze sleutel bij uw gegevens kan. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Approve this translation

From

2 Van Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Uw api-client is succesvol geregistreerd. Approve this translation

Stop evaluating rules

1 Stoppen met het uitvoeren van regels Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

1 Weet u zeker dat u dit forum wilt verwijderen? Approve this translation

For all tickets

2 Voor alle tickets Approve this translation