Admin Console

 1. Untranslated
  1787
 2. Needs Review
  117
 3. Reviewed
  75
 4. All
  1979
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 75

Unconfirmed: %{resend}

Neapstiprināts: %{resend} Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

2 Paldies! Tavs e-pasts jau ir apstiprināts. Approve this translation

Save

Saglabāt Approve this translation

Description

Apraksts Approve this translation

Comment

Komentēt Approve this translation

%{duration} ago

pirms %{duration} Approve this translation

Title

Virsraksts Approve this translation

optional

pēc izvēles Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

2 Tev tika atkārtoti nosūtīts apstiprinājuma e-pasts Approve this translation

Update

Atjaunot Approve this translation

White Labeled

nemarķēta Approve this translation

Forums

Forumi Approve this translation

Forum

Forums Approve this translation

Categories

Kategorijas Approve this translation

Re-send email confirmation

Atkāroti nosūtīt e-pasta paziņojumu Approve this translation

Comments

Komentāri Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ja Tu augstāk redzi šādu %{image} attēlu, tas nozīmē, ka vai nu Tev nav Gravatāra šai e-pasta adresei vai arī tas nav saņēmis G novērtējumu. Iegūsti savu bezmaksas Gravatāru šeit %{link} Approve this translation

Send

Sūtīt Approve this translation

Feedback

Atsauksmes Approve this translation

%{n} votes

%{n} balsis Approve this translation

Export to Excel

1 Eksportēt uz Excel Approve this translation

Site

1 Vietne Approve this translation

Next

Nākošais Approve this translation

User

Lietotājs Approve this translation

All

Visi Approve this translation

upgrade

atjaunināt Approve this translation

Moderation

Pārvaldīšana Approve this translation

Previous

Iepriekšējais Approve this translation

Date

Datums Approve this translation

Open

1 Atvērt Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Notes

Piezīmes Approve this translation

Ideas

Idejas Approve this translation

Closed

1 Slēgts Approve this translation

Actions

Darbības Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Izveidojiet forumu pats zem sava domēna (piem., feedback.yourdomain.com). Tas nāks par labu jūsu zīmolam un SEO, ka lietotāja radīts saturs būs pieejams uzreiz jūsu lapā Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsu lietotāji var nemanāmi un bez reģistrēšanās nonākt no jūsu vietnes uz UserVoice. Tas ievērojami samazina šķēršļus atsauksmju sniegšanai. Vēl kvalitatīvākai lietotāju pieredzei Jūsu lietotāju profilus un avatarus var integrēt pašā UserVoice sistēmā. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Katram lietotājam tiek piešķirtas 10 balsis, ko tas var piešķirt tām idejām, kuras atbalsta. Tas liek cilvēkiem koncentrēties uz savām galvenajām idejām, kas dod kvalitātes paaugstināšanās atsauksmes. Ar šo opciju jūs varat iestatīt balsu skaitu katram vēlētājam grasas uz vienu foruma pamata. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Dažas lietas ir vislabāk apspriest privāti. Jūs varat ierobežot forumu ar e-pasta adresi, ar e-pasta domēnu vai izmantojot Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Jūsu klientiem nebūs pat jāzina, ka viņi atstāj jūsu veidlapu. Konfigurējiet savu UserVoice dizainu (galvenes, kājenes un CSS), lai atbilstu jūsu pašreizējam izskatam un sajūtai. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Vairākas atbalsta iespējas, ieskaitot 24/7 īpašā konta pārvaldību. Approve this translation

Private Forums

Privātie forumi Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Lielākajai daļai kontu ir viens forums vispārīgām idejām un papildus forumi tiek radīti, lai detalizētāk apskatītu kādu tēmu ar lietotājiem un iekšējo komandu. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL šifrēšana nodrošinās jūsu datu drošību. Approve this translation

Message

Ziņa Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Visi rīki, lai uzklausītu, atbildētu un mērītu noskaņojumu pieaugošai auditorijai. Approve this translation

From

No Approve this translation

Referrer

Rekomendētājs Approve this translation

Language

Valoda Approve this translation

Tickets

Biļetes Approve this translation