Admin Console

 1. Untranslated
  1787
 2. Needs Review
  117
 3. Reviewed
  75
 4. All
  1979
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 117

Domain Aliasing

Domēns Aliasing Approve this translation

Custom

Paraža Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nav pieejama jūsu pašreizējo plānu. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Piebilst granulveida kontroli pār to, kā balsojums krāpšanu detektors darbojas. Approve this translation

Awaiting response

Gaida atbildi Approve this translation

iPhone Plugin

IPHONE Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced mērenība Approve this translation

Fully Customizable Design

Pilnībā Pielāgojami Dizains Approve this translation

Replies

Atbildes Approve this translation

Ticket

Biļete Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Pilnu kontroli pār saturu, piekļuvi un datu saglabāšanu. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Idejas tiek ierosināts un balsoja līdz augšai. Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Bezšuvju integrāciju un pilnīgu kontroli pār jūsu vietnes izskatu un sajūtas. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Atsauksmes Tab logrīku Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorijas ļauj jums organizēt idejas tavos forumos. Lietotāji var izvēlēties, kuras kategorijas to ideja pieder Iesakot idejas. Approve this translation

See %{link}

Redzēt %{link} Approve this translation

Advanced Security

Uzlabotas drošības Approve this translation

Profanity filter

Lādēšanās filtrs Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrēt UserVoice tieši uz jūsu mājas lapā. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nav pieejams jūsu pašreizējo plānu. Approve this translation

Advanced management

Uzlabotas vadības Approve this translation

Unassigned

Nepiešķirts Approve this translation

Pre-moderation

Iepriekš mērenība Approve this translation

Single Sign-On documentation

Single Sign-On dokumentācijas Approve this translation

You don't have access to this.

Jums nav pieeja šai. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Veidot savu zīmolu, vienlaikus iepazīt savu auditoriju. Approve this translation

Our basic forum

Mūsu pamata forums Approve this translation

Restrict access by IP

Ierobežot piekļuvi IP Approve this translation

Full custom design

Pilna pasūtījuma dizains Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Drīzumā! Integrēt UserVoice natively tavos IPHONE progr. Approve this translation

Integration

Integrācija Approve this translation

Your UserVoice URL

Jūsu UserVoice URL Approve this translation

No

Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Jūsu UserVoice apakšdomēns Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Dotāciju privātā forums piekļuvi visam pasta domēniem (piem., *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Pielāgotie lauki Approve this translation

Restrict access by email domain

Ierobežot piekļuvi e-pasta domēna Approve this translation

ID of Forum

ID foruma Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automātiski aizvieto zaimojošu vārdus ar '***** ". (Pašlaik tikai angļu valodā.) Approve this translation

For small groups

Mazām grupām Approve this translation

Respond to ideas

Reaģēt uz ideju Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Dizaina pielāgošana Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Dotāciju privātā forums piekļuvei konkrētām IP adreses (piemēram, jūsu iekšējā tīklā). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Apvienot eksemplāros idejas ar vieglumu. (Balsis no abām idejām ir kopā.) Approve this translation

Full integration

Pilnīga integrācija Approve this translation

Our best value!

Mūsu labāko cenas! Approve this translation

Customize voting

Pielāgot balsošanu Approve this translation

Domain aliasing

Domēna aliasing Approve this translation

White labeled

Balts marķēti Approve this translation

Private forums

Privātie forumi Approve this translation