1. Untranslated
  1764
 2. Needs Review
  56
 3. Reviewed
  135
 4. All
  1955
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1955

Month

not translated

Add

not translated

Expiration

not translated

Name on card

not translated

Year

not translated

Hosted subdomain

not translated

Votes Allowed

not translated

Require moderator approval

not translated

Custom CSS

not translated

Enabled

not translated

e.g., Acme Forum (Product Name)

not translated

Actions

Veiksmai Approve this translation

Organization name

not translated

unlimited

not translated

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Įdiekite forumo funkciją savo svetainėje (pvz.: feedback.yourdomain.com). Išsaugo jūsų prekinio ženklo patirtį ir praturtina paieškos sistemos optimizavimą, išsaugant vartotojo sukurtą turinį jūsų domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsų vartotojai gali sklandžiai naviguoti iš jūsų svetainės į UserVoice, nereikalinga jokia registracija. Tai sumažina kliūtis, norint gauti atsiliepimus. Jūsų vartotojų profiliai ir avatarai gali būti integruoti į UserVoice, norint užtikrinti sklandesnę vartotojo patirtį. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Kiekvienam vartotojui suteikiami 10 balsų (viename forume), kuriuos gali atiduoti už idėjas, kurios jam patiko. Tai padeda žmonėms atkreipti dėmesį į geriausias idėjas, kurios sulaukė daugiausia balsų. Naudodami šią parinktį galite nustatyti, kiek balsų gali kiekvienas rinkėjas išleisti forume. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Kai kurie dalykai yra geriausias privačiai. Jūs galite apriboti forumą elektroninio pašto adresą, elektroninio pašto domeno arba per Single Sign-On ". Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Jūsų klientai turės net nereikia žinoti, kad jie jau paliko savo svetainę. Nustatykite savo UserVoice dizainas antraštės, poraštės ir CSS), kad ji atitiktų esamą išvaizdą ir jausti. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Keli paramos galimybes, įskaitant 24/7 specialios sąskaitos tvarkymo. Approve this translation

Private Forums

1 Privatūs Forumai Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Dauguma sąskaitos turi vieną forumą, bendrų idėjų ir susikurti papildomus forumus, gręžti tema su abiem savo vartotojams ir vidaus komanda. Approve this translation

Employees

not translated

SSL encryption will keep your data secure.

SSL kodavimas bus išsaugoti jūsų duomenų saugumą. Approve this translation

Discount Code

not translated

You must %{upgrade} to access this feature.

not translated

Message

not translated

Content with more votes require more flags before action is taken.

not translated

There were errors validating your credit card

not translated

Embed Code

not translated

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nėra jūsų turimu planą. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Visi įrankiai, klausytis, reaguoti ir matuoti vis auditorijai jausmus. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

not translated

verified

not translated

Callback URL (optional)

not translated

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

not translated

be an admin

not translated

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

not translated

This message appears to users that don't have access to this private forum.

not translated

e.g., feedback.example.com

not translated

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Detaliai kontroliuoja, kaip veikia balsų sukčiavimo detektorius. Approve this translation

Primary

not translated

Awaiting response

Laukiama atsakymo Approve this translation

Required?

not translated

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

not translated

From

Nuo Approve this translation

Your api client was successfully registered.

not translated

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

not translated

Stop evaluating rules

not translated

Are you sure want to delete this forum?

not translated