1. Untranslated
  1510
 2. Needs Review
  35
 3. Reviewed
  419
 4. All
  1964
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1964

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Billing address

Fakturační adresa Approve this translation

Account

Účet Approve this translation

Notes

Poznámky Approve this translation

Ideas

Nápady Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Umožňuje řídit, co mohou uživatelé na fóru dělat Approve this translation

Users

Uživatelé Approve this translation

Month

Měsíc Approve this translation

Add

Přidat Approve this translation

Expiration

Vypršení Approve this translation

Name on card

Jméno na kartě Approve this translation

Year

Rok Approve this translation

Hosted subdomain

Hostovaná subdoména Approve this translation

Votes Allowed

Povoleno hlasování Approve this translation

Require moderator approval

Vyžaduje schválení moderátora Approve this translation

Custom CSS

Vlastní CSS Approve this translation

Enabled

Povoleno Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

not translated

Actions

Akce Approve this translation

Organization name

Jméno organizace Approve this translation

unlimited

neomezeně Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Nastaví vaše fórum na vlastní doméně (např.: feedback.vasedomena.cz). Zachová souvislost se značkou a zvýší přidanou hodnotu tím, že i uživateli vytvořený obsah bude vyhledatelný na vašich stránkách (SEO). Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Uživatelé mohou hladce přechod z vašeho webu UserVoice bez požadované registrace. To výrazně snižuje překážku poskytování zpětné vazby. Uživatelé profilů a avatary mohou být integrovány do UserVoice pro více bezproblémové uživatelské zkušenosti. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Každému uživateli je přiděleno 10 hlasů (na jedno fórum), pomocí kterých může podpořit návrhy. To nutí lidi zaměřit se na nejdůležitější nápady, což zvyšuje kvalitu zpětné vazby. Pomocí této volby můžete nastavit počet hlasů, které uživatel může na každém fóru využít. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Některé věci jsou nejlepší diskutovány soukromě. Můžete omezit fórum o e-mailové adresy, domény, e-mailem nebo prostřednictvím Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši zákazníci se ani nemusíte vědět, že jsi opustil své místo. Sestavte si svůj UserVoice designu (záhlaví, zápatí a CSS) tak, aby odpovídala stávající vzhled a chování. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Více možností podpory, včetně 24/7 vyhrazeného vedení účtu. Approve this translation

Private Forums

Soukromá fóra Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Nejvíce účty mají jednu fórum pro obecné myšlenky a vytvořit další fóra vrtat do tématu s oběma své uživatele a interního týmu. Approve this translation

Employees

Zaměstnanci Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL šifrování udrží vaše data v bezpečí. Approve this translation

Discount Code

Slevový kód Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

not translated

Message

Zpráva Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

not translated

There were errors validating your credit card

not translated

Embed Code

not translated

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nejsou dostupné ve vašem současném plánu. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Všechny nástroje naslouchat, reagovat a změřit pocity rostoucí publikum. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

not translated

verified

ověřený Approve this translation

Callback URL (optional)

not translated

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

not translated

be an admin

not translated

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

not translated

This message appears to users that don't have access to this private forum.

not translated

e.g., feedback.example.com

not translated

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Přidá možnost ovládat detektor, který zabraňuje vícenásobnému hlasování. Approve this translation

Primary

Primární Approve this translation

Awaiting response

1 Čeká na odpověď Approve this translation