Admin Console

 1. Untranslated
  1655
 2. Needs Review
  26
 3. Reviewed
  290
 4. All
  1971
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 290

Notes

1 Anteckningar Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Låter dig kontrollera vad användare kan göra i forumet Approve this translation

Users

Användare Approve this translation

Month

Månad Approve this translation

Add

Lägg till Approve this translation

Expiration

Giltighetstid Approve this translation

Name on card

Namn på kortet Approve this translation

Year

År Approve this translation

Hosted subdomain

Hostad subdomän Approve this translation

Votes Allowed

Tillåtet Antal Röster Approve this translation

Require moderator approval

Kräv godkännande av moderator Approve this translation

Custom CSS

Egen CSS Approve this translation

Enabled

Aktiverad Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

till exempel: Acme AB Forum (Produktnamn) Approve this translation

Actions

3 Aktiviteter Approve this translation

Organization name

Organisationsnamn Approve this translation

unlimited

obegränsad Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Få ert forum uppsatt på er egen domän (t.ex: feedback.yourdomain.com). Bevarar upplevelsen av ert märke och ger värdefull sökmotoroptimering genom att användargenererat innehåll läggs på er domän. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Era användare kan sömlöst flyttas från er websida till UserVoice utan att någon registrering krävs. Detta sänker märkbart tröskeln för att orka ge feedback. Era användares profiler och avatarer kan integreras med UserVoice för att få en än mer sömlös användarupplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Varje röstande får 10 röster (per forum) att lägga på idéer de vill stötta. Detta tvingar folk att fokusera på sina mest favoriserade idéer och ger en högre feedback-kvalitet. Med detta val kan du bestämma hur många röster varje röstande får per forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Vissa saker diskuteras helst privat. Du kan begränsa ett forum via E-postadress, E-postdomän eller Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Era kunder behöver inte ens få veta att de lämnat er webbsida. Konfigurera din UserVoice-design (sidhuvud, sidfot och CSS) så att det matchar ert befintliga utseende. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Många supportalternativ inklusive dedikerad dygnet-runt-kontohantering. Approve this translation

Private Forums

1 Privata forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De flesta konton sätter upp ett forum för allmänna idéer och skapar ytterligare forum för specifika ämnen som kan diskuteras på djupet med både användare och det egna teamet. Approve this translation

Employees

Anställda Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL-kryptering säkrar din data. Approve this translation

Discount Code

Rabattkod Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Du måste %{upgrade} för att få denna funktion. Approve this translation

Message

1 Meddelande Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Innehåll med fler röster kräver fler flaggor innan åtgärder vidtas. Approve this translation

There were errors validating your credit card

Fel inträffade då betalkortet skulle valideras Approve this translation

Embed Code

Inbäddad kod Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

3 %{feature_name} är inte tillgängligt i din befintliga plan. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Alla verktyg för att lyssna på, besvara och mäta åsikterna från en växande publik. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Frågan dina användare kommer se (ex. "Hur kan vi förbättra Acme?" Approve this translation

verified

verifierad Approve this translation

Callback URL (optional)

Callback-URL (tillval) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

Aktivera inte detta om din API-nyckel kommer att lagras i en osäker miljö Approve this translation

be an admin

bli admin Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Regler gör att ticket-systemet automatiskt kan byta ticket baserat på specifika kriterier. Reglerna körs i den ordning som återfinns nedan. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Detta meddelande visas för användare som inte har tillgång till detta privata forum. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

ex. feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

2 Lägger till finkornig kontroll över hur röstbedrägeri-detektorn fungerar. Approve this translation

Primary

Primärt Approve this translation

Awaiting response

1 Väntar på svar Approve this translation

Required?

Krävs? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Är du säker? Detta förhindrar att klienter kopplade till denna nyckel från att komma åt dina data. Åtgärden kan ej ångras. Approve this translation

From

2 Från Approve this translation

Your api client was successfully registered.

2 Din api-klient har registrerats. Approve this translation