1. Untranslated
  1456
 2. Needs Review
  330
 3. Reviewed
  178
 4. All
  1964
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1964

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Billing address

Faktureringsadresse Approve this translation

Account

Konto Approve this translation

Notes

Notater Approve this translation

Ideas

Forslag Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Lar deg kontrollere hva brukerne kan gjøre på forumet Approve this translation

Users

Brukere Approve this translation

Month

Måned Approve this translation

Add

Legg til Approve this translation

Expiration

Utløp Approve this translation

Name on card

Navn på kortet Approve this translation

Year

År Approve this translation

Hosted subdomain

Hosted underdomene Approve this translation

Votes Allowed

Stemmer er tillatt Approve this translation

Require moderator approval

Krev moderator godkjenning Approve this translation

Custom CSS

Custom CSS Approve this translation

Enabled

Aktivert Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

f.eks, Acme Forum (Produktnavn) Approve this translation

Actions

1 Handlinger Approve this translation

Organization name

Organisasjon Navn Approve this translation

unlimited

ubegrenset Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Ha ditt forum satt opp på ditt eget domene (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer din merkevare og tilfører SEO-verdi ved å sette brukergenerert innhold på ditt domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brukere kan gå sømløst fra ditt nettsted til UserVoice uten at registrering kreves. Dette senker sterkt terskelen for å gi tilbakemelding. Dine brukeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mer sømløs brukeropplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver bruker gis 10 stemmer (per forum) å bruke på forslag de støtter. Dette tvinger folk til å fokusere på sine favorittforslag som gir høyere kvalitet. Med dette alternativet kan du angi hvor mange stemmer hver bruker får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Noen ting er best diskutert privat. Du kan begrense et forum gjennom e-postadresse, e-postdomenet eller Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder vil ikke engang trenge å vite at de har forlatt ditt nettsted. Konfigurer ditt UserVoice-design (toppfelt, bunnfelt og CSS) for å samsvare med ditt eksisterende design. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere alternativer for støtte, inkludert 24/7 dedikert kontoadministrasjon. Approve this translation

Private Forums

2 Private forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste kontoer har ett forum for generelle forslag , og flere forum for emner med både sluttbrukerne og ditt eget team. Approve this translation

Employees

Ansatte Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

2 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

Discount Code

Rabatt Kode Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Du må %{upgrade} å få tilgang til denne funksjonen. Approve this translation

Message

Melding Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Innhold med flere stemmer krever mer flaggene før det iverksettes tiltak. Approve this translation

There were errors validating your credit card

Det var feil å validere kredittkortet Approve this translation

Embed Code

Embed Code Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} er ikke tilgjengelige i ditt nåværende plan. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Alle verktøyene for å lytte, svare på og måle synspunktene til en voksende publikum. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Spørsmålet brukerne vil se (f.eks, "Hvordan kan vi forbedre Acme?") Approve this translation

verified

verifisert Approve this translation

Callback URL (optional)

Tilbakering URL (valgfritt) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

IKKE sjekke dette hvis du API-nøkkel vil bli lagret i et usikkert miljø Approve this translation

be an admin

være en admin Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Regler lar deg gjøre billetten systemet automatisk endre billetter basert på bestemte kriterier. Regler kjøres i den rekkefølgen som vises nedenfor. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Denne meldingen vises til brukere som ikke har tilgang til dette private forumet. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

f.eks, feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Gir detaljert kontroll over hvordan gjenkjennelse av stemmesvindel fungerer. Approve this translation

Primary

Primære Approve this translation

Awaiting response

1 Venter på svar Approve this translation