Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1022
 3. Reviewed
  1232
 4. All
  2254
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1022

Status Updates

Status Updates Approve this translation

Hides the Inspector. You can choose to show it again.

Verbergt de inspecteur. U kunt ervoor kiezen om meer aangeven. Approve this translation

You have more forums than is allowed by your current plan so this forum has been locked: users cannot access this forum and you can't send any status updates.

Je hebt meer forums dan is toegestaan ​​door uw huidige plan dus dit forum is gesloten: gebruikers kunnen geen toegang tot dit forum en je kunt niet sturen geen status updates. Approve this translation

Topics help you organize your knowledge base to make it easier to find similar articles.

Onderwerpen u helpen bij het organiseren van uw kennis om het gemakkelijker maken om dergelijke artikelen te vinden. Approve this translation

Are you sure you want to add %{amt} new admins?

Weet je zeker dat je wilt toevoegen %{amt} nieuwe admins? Approve this translation

These users will be granted admin status:

Deze gebruikers zullen worden toegekend admin-status: Approve this translation

Are you sure you want to add a new admin?

Weet u zeker dat u een nieuwe beheerder toe te voegen? Approve this translation

%{email} will be granted admin status.

%{email} zal worden toegekend admin status. Approve this translation

Notify these people when new unassigned tickets are created

Houd deze mensen als er nieuwe niet-toegewezen tickets worden gemaakt Approve this translation

Edit unassigned notifications

Bewerken niet-toegewezen meldingen Approve this translation

Company Size

Bedrijfsomvang Approve this translation

Don’t see the service you are looking for? %{1:Let us know.}

Zie niet in de service die u zoekt? %{1:Laat het ons weten.} Approve this translation

Choose to either have your users agree to UserVoice’s standard end-user terms of service, or edit the Terms of Service page with your own (you may simply provide links to your Terms of Service and Privacy Policy hosted on your own site).

Ervoor kiezen om uw gebruikers akkoord te gaan standaard eindgebruiker voorbehoud van termen van service, of de Gebruiksvoorwaarden pagina met uw eigen te bewerken (je kan gewoon links naar uw Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid gehost op uw eigen site). Approve this translation

Your Custom Terms of Service must be compatible with UserVoice’s %{link}

Uw Custom Gebruiksvoorwaarden moet verenigbaar zijn met voorbehoud van %{link} Approve this translation

If no conditions are set, this rule’s actions will be applied to all tickets.

Als er geen voorwaarden zijn ingesteld, zal deze regel de acties worden toegepast op alle tickets. Approve this translation

SSO tokens may include the 'allow_forums' field, which allows you to grant specific privileges to each user. Read more…

SSO-tokens kunnen onder andere de 'allow_forums' veld, waarmee u bepaalde privileges toe te kennen voor elke gebruiker. Lees meer ... Approve this translation

{{count}} more matching tickets.

{{Count}} meer overeenkomende tickets. Approve this translation

{{count}} more matching ticket.

{{Count}} meer overeenkomende ticket. Approve this translation

Follow @uservoice

Volg @ UserVoice Approve this translation

Used if we need to send you anything the old fashioned way.

Gebruikt als we nodig hebben om u alles op de ouderwetse manier. Approve this translation

Used if there's a billing issue and we need to get in touch with you.

Gebruikt als er een facturering probleem en we moeten in contact te komen met u. Approve this translation

Capture

Vangen Approve this translation

Delete the template content and save to reset to default layout

Verwijder de sjabloon en bewaar te resetten naar standaard lay-out Approve this translation

Your new monthly rate will be $%{amt} (next payment on %{date}).

Uw nieuwe maandelijkse tarief zal $ %{amt} (Volgende betaling op %{date} ). Approve this translation

Oh snap! This ticket has been assigned to %{name}.

Oh Snap! Dit ticket is toegewezen aan %{name} . Approve this translation

Do you want to assign this ticket back to yourself and send your message?

Wilt u dit ticket terug toewijzen aan uzelf en uw bericht te versturen? Approve this translation

Yes, send my message anyway

Ja, toch verzenden mijn boodschap Approve this translation

No, don't send my message

Nee, niet stuur mijn bericht Approve this translation

You received a new message from %{name}!

U heeft een nieuw bericht van %{name} ! Approve this translation

Do you still want to send your message?

Wil je nog steeds om het bericht te verzenden? Approve this translation

Yes, send my message

Ja, stuur mijn boodschap Approve this translation

Notify subscribers of merge

Informeer abonnees van merge Approve this translation

Trusted client or user required

Vertrouwde opdrachtgever of gebruiker gevraagd Approve this translation

Down

Beneden Approve this translation

New Topic

Nieuw onderwerp Approve this translation

Topic name

Topic naam Approve this translation

Create topic

Creëer een onderwerp Approve this translation

New topic

Nieuw onderwerp Approve this translation

Current position

Huidige positie Approve this translation

Topic & Position

Onderwerp en standpunt Approve this translation

Sort by position

Sorteer op Positie Approve this translation

Oh no! %{name} merged this idea into another one while you were viewing this page. Click OK to go to the new idea or Cancel to remain here.

Oh nee! %{name} samengevoegd dit idee in een ander terwijl je het bekijken van deze pagina. Klik op OK om naar het nieuwe idee of hier te blijven Annuleren. Approve this translation

Somebody

Iemand Approve this translation

You can only merge ideas in the same forum.

U kunt alleen samenvoegen ideeën in hetzelfde forum. Approve this translation

Looking for the code or installation instructions? %{link}

Op zoek naar de code of installatie-instructies? %{link} Approve this translation

Select a response to insert it into the reply field.

Selecteer een antwoord om te plaatsen in het antwoord veld. Approve this translation

Email of the user sending the message. Required if you're using 0-legged OAuth

E-mail van de gebruiker die het bericht verzendt. Vereist als u gebruik maakt van 0-OAuth Approve this translation

Text Customization

Tekst aanpassen Approve this translation

Contact Email

Contact E-mail Approve this translation

User required: No user or not signed or not authorized. %{info}

Gebruiker verplicht: Nee gebruiker of niet ondertekend of niet toegestaan. %{info} Approve this translation