General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  168
 3. Reviewed
  139
 4. All
  307
 5. Health
Displaying 251 - 300 of 307

Contributor

Współpracownik Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Musisz być administratorem informacji zwrotnych, aby uzyskać dostęp do tego! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum już nie istnieje Approve this translation

Deleted User

Usunięty użytkownik Approve this translation

Required Consent

Wymagana zgoda Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Ty byłeś %{action}%{event} powiadomienia. %{link:Cofnij} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Wyrażam zgodę na przechowywanie mojego adresu e-mailowego, imienia i adresu IP. Te informacje i wszelkie informacje zwrotne, które podaję, mogą służyć do informowania o decyzjach dotyczących produktu i powiadamiania mnie o aktualizacjach produktu. (Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.) Approve this translation

New Password

nowe hasło Approve this translation

New feedback

Nowa opinia Approve this translation

Please enter a valid email address.

Proszę wpisać aktualny adres e-mail. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Mam pomysł? Udostępnij to! Approve this translation

Public status updates

Aktualizacje statusu publicznego Approve this translation

New votes

Nowe głosy Approve this translation

Internal status updates

Aktualizacje statusu wewnętrznego Approve this translation

New NPS®

Nowy NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} wyborca Approve this translation

%{num} voters

%{num} wyborcy Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Wysyłaj prywatne wiadomości e-mail do subskrybentów na temat pomysłu Approve this translation

New idea merges

Nowy pomysł łączy się Approve this translation

New Idea

Nowy pomysł Approve this translation

Idea Status Update

Aktualizacja statusu pomysłu Approve this translation

Idea Votes Update

Aktualizacja pomysłów na głosowanie Approve this translation

Push Idea

Push Idea Approve this translation

must be deleted for merged idea

należy usunąć dla scalonego pomysłu Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

To forum zostało zamknięte. Nie są dozwolone żadne pomysły. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Użyj bieżącego widżetu (aka „omnibox”, „aka” tt (zestaw narzędzi do punktu dotykowego), „inaczej nie klasyczny widget”. Odblokowuje także funkcje NPS® Ratings, które zależą od widżetu. Approve this translation

no status

brak statusu Approve this translation

is now %{status}

jest teraz %{status} Approve this translation

not routable

nie do routingu Approve this translation

Something went wrong!

Coś poszło nie tak! Approve this translation

Display name (optional)

Wyświetlana nazwa (opcjonalnie) Approve this translation

Hooray!

Brawo! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Wchodzisz, przygotowujesz swoją stronę. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Aby się zalogować, potrzebny jest dostęp do plików cookie. Zaktualizuj ustawienia prywatności, aby włączyć śledzenie w wielu witrynach lub spróbuj użyć innej przeglądarki. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nie masz niezbędnych uprawnień, aby uzyskać dostęp do tych treści. Approve this translation

Sign in required to continue

Zaloguj się, aby kontynuować Approve this translation

Remember Me

Zapamiętaj mnie Approve this translation

Please enter your password.

Wprowadź hasło. Approve this translation

Create Password

Stwórz hasło Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Musi mieć co najmniej jedną małą i jedną wielką literę Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Potrzebuje co najmniej jednego symbolu ($, !, @, _, * itp.) Approve this translation

Password must include one number or more

Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę Approve this translation

Verify Email

zweryfikuj adres e-mail Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Przed zresetowaniem hasła musimy najpierw zweryfikować Twój adres e-mail Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Przed utworzeniem konta musimy najpierw zweryfikować Twój adres e-mail Approve this translation

First things first!

Najpierw rzeczy pierwsze! Approve this translation

Create Account

Utwórz konto Approve this translation

Let\'s create your account!

Stwórzmy Twoje konto! Approve this translation

Please enter a valid password.

Proszę wprowadzić prawidłowe hasło. Approve this translation