General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  158
 3. Reviewed
  124
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 251 - 282 of 282

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Użyj bieżącego widżetu (aka „omnibox”, „aka” tt (zestaw narzędzi do punktu dotykowego), „inaczej nie klasyczny widget”. Odblokowuje także funkcje NPS® Ratings, które zależą od widżetu. Approve this translation

no status

brak statusu Approve this translation

is now %{status}

jest teraz %{status} Approve this translation

not routable

nie do routingu Approve this translation

Something went wrong!

Coś poszło nie tak! Approve this translation

Display name (optional)

Wyświetlana nazwa (opcjonalnie) Approve this translation

Hooray!

Brawo! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Wchodzisz, przygotowujesz swoją stronę. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Aby się zalogować, potrzebny jest dostęp do plików cookie. Zaktualizuj ustawienia prywatności, aby włączyć śledzenie w wielu witrynach lub spróbuj użyć innej przeglądarki. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nie masz niezbędnych uprawnień, aby uzyskać dostęp do tych treści. Approve this translation

Sign in required to continue

Zaloguj się, aby kontynuować Approve this translation

Remember Me

Zapamiętaj mnie Approve this translation

Please enter your password.

Wprowadź hasło. Approve this translation

Create Password

Stwórz hasło Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Musi mieć co najmniej jedną małą i jedną wielką literę Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Potrzebuje co najmniej jednego symbolu ($, !, @, _, * itp.) Approve this translation

Password must include one number or more

Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę Approve this translation

Verify Email

zweryfikuj adres e-mail Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Przed zresetowaniem hasła musimy najpierw zweryfikować Twój adres e-mail Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Przed utworzeniem konta musimy najpierw zweryfikować Twój adres e-mail Approve this translation

First things first!

Najpierw rzeczy pierwsze! Approve this translation

Create Account

Utwórz konto Approve this translation

Let\'s create your account!

Stwórzmy Twoje konto! Approve this translation

Please enter a valid password.

Proszę wprowadzić prawidłowe hasło. Approve this translation

Passwords must match.

Hasło musi pasować. Approve this translation

Go to login

Przejdź do logowania Approve this translation

Go to settings

Przejdź do ustawień Approve this translation

Current Password

Aktualne hasło Approve this translation

Reset Password

Zresetuj hasło Approve this translation

Show more login options

Pokaż więcej opcji logowania Approve this translation

Show less login options

Pokaż mniej opcji logowania Approve this translation