General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  158
 3. Reviewed
  124
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 282

updated

3 zaktualizowany Approve this translation

spam

3 spam Approve this translation

Customize voting

Dostosuj głosowania Approve this translation

Domain aliasing

Maskowanie domeny Approve this translation

White labeled

White oznakowane Approve this translation

Private forums

Prywatne fora Approve this translation

SSL encryption

1 Szyfrowanie SSL Approve this translation

ideas

3 pomysły Approve this translation

Terms of Service

4 Warunki korzystania z usługi Approve this translation

Administrators

Administratorzy Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Jest to maksymalna liczba administratorów na swoim forum UserVoice i systemu sprzedaży biletów. Approve this translation

Continue reading

1 Czytaj dalej Approve this translation

Idea has been merged into another idea

2 Pomysł został połączony z innym pomysłem Approve this translation

Idea is a duplicate

2 Pomysł jest duplikatem Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Maskowanie ​​domeny (%{host}) Nie będzie już działać Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Masz więcej administratorów niż ten plan pozwala. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Masz więcej forów niż ten plan pozwala. Approve this translation

Helpdesk

2 Helpdesk Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Informacja zwrotna dla Facebooka Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

Your name

2 Twoje imię i nazwisko Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Zgadzam się z %{1: Warunki korzystania z usługi} Approve this translation

Set a new password

2 Ustaw nowe hasło Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Masz zbyt mało głosów na tym forum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Proszę podać tytuł dla swojego pomysłu. Approve this translation

The title is too long.

1 Tytuł jest zbyt długi. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis jest zbyt długi. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Nie będziesz miał możliwość dodawania administratorów poprzez SSO na tym nowym planem Approve this translation

already has access

2 ma już dostęp Approve this translation

Set Password

Ustaw hasło Approve this translation

Custom Terms of Service

Własne Regulamin Approve this translation

You have run out of votes.

Masz zbyt mało głosów. Approve this translation

Standard

1 Standard Approve this translation

You must accept the terms to continue.

1 Musisz zaakceptować warunki, aby kontynuować. Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Musisz być administratorem, aby uzyskać dostęp! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

3 Musisz być właścicielem konta, aby uzyskać dostęp do tego! Approve this translation

Idea has been closed

Pomysł został zamknięty Approve this translation

Idea attachments

Załączniki do pomysłu Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Admini i opcjonalnie użytkownicy mogą dołączać pliki do idei. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} temu Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

zobacz oryginalny pomysł Approve this translation

Change access to kudos.

Zmień dostęp do Kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Pomysł już nie istnieje Approve this translation

The comment text can't be blank.

Tekst komentarza nie może być puste. Approve this translation

New Ticket Reply

Odpowiedz z biletów Approve this translation

New Comment

Nowy komentarz Approve this translation

New Kudo

Nowy Kudo Approve this translation

New Forum

Nowe Forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Pozwala użytkownikom pomogą Ci utrzymać miejsce uporządkowane. Crowdsourced umiar pozwala użytkownikom flag niewłaściwe i duplikat pomysły, aby utrzymać ciężar twoich ramion. Approve this translation