General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  68
 3. Reviewed
  186
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 186

You have more admins than this plan allows.

1 Jūs turite daugiau administratorių, negu šis planas leidžia. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

1 Jūs turite daugiau forumų, kaip šis planas leidžia. Approve this translation

Helpdesk

1 Pagalba vartotojui Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Atsiliepimai Facebook plugin Approve this translation

Single sign-on

Veinkartinis pasirašymas Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Aš sutinku su %{1:paslaugų taisyklėmis} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Jūs išnaudojote balsus šiame forume. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Prašome įvesti savo idėjos pavadinimą. Approve this translation

The title is too long.

Pavadinimas per ilgas. Approve this translation

The description is too long.

Aprašymas per ilgas. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Jūs nebegalite pridėti administratorių per SSO šiame naujame plane Approve this translation

already has access

jau turi prieigą Approve this translation

You have run out of votes.

Jums nebeliko balsų. Approve this translation

Standard

1 Standartas Approve this translation

You must be an admin to access this!

Jūs turite būti administratorius! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Jūs turite būti sąskaitos savininkas, jeigu norite tai pasiekti! Approve this translation

Idea has been closed

Idėja buvo buvo panaikinta Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Adminai ir pasirinktinai vartotojai gali pridėti failus idėjoms. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} prieš Approve this translation

No status

Nėra statuso Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

1 Forumas: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Keisti prieigą prie padėkos Approve this translation

Idea no longer exists

Idėjos nebėra Approve this translation

The comment text can't be blank.

1 Komentaro tekstas negali būti tuščias. Approve this translation

New Ticket Reply

Atsakymas į naują bilietą Approve this translation

New Comment

1 Naujas komentaras Approve this translation

New Kudo

1 Naujas Kudo Approve this translation

New Forum

1 Naujas Forumas Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Leidžia jūsų vartotojams padėti išlaikyti tvarką. Kolektyvinis moderavimas leidžia vartotojams pažymėti idėjas netinkamomis ir dublikuoti idėjas, palengvindamas jums darbą. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Papildomi adminai bus neprileidžiami prie admin konsolės. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Galutiniai vartotojai bus neprileidžiami prie bet kokių papildomų forumų. Approve this translation

View this user in Inspector

Peržiūrėti šį vartotoją Inspektoriuje Approve this translation

All tickets

1 Visi bilietai Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Jūs gavote šį pranešimą, nes jūs pasirinkote gauti pranešimą apie jums paskirtus bilietus Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę nepaskirstytų bilietų Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes pasirinkote gauti pranešimą apie visus naujus bilietus Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Nustoti gauti el. laoškus apie priskirtus bilietus %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Atsisakyti šio bilieto Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Nustoti gauti el. laiškus apie nepriskirtus bilietus Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nustoti gauti el. laiškus apie visus naujus bilietus Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Your Own

1 Jūsų pačių Approve this translation

Welcome Email

Sveikinimo laiškas Approve this translation

(select)

1 (Pasirinkti) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Palikti atsiliepimą ir susisiekti su pagalba Approve this translation

Give feedback only

1 Pateikite atsiliepimų tik Approve this translation

Contact support only

Kontaktas palaiko tik Approve this translation

Agent

1 Agentas Approve this translation

Queue

1 Eilė Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Jūsų individulus HTML ir CSS grįš atgal į numatytąjį. Approve this translation