Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  85
 3. Reviewed
  113
 4. All
  198
 5. Health
Displaying 151 - 198 of 198

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Táto staršia verzia exportu už nebude k dispozícii po 12. decembri 2016. Approve this translation

Data import

Import údajov Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

tvoj %{object_type} import dokončil. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 záznam sa úspešne importoval. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} záznamy boli úspešne importované. Approve this translation

1 record failed to be imported.

Nepodarilo sa importovať 1 záznam. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} záznamy sa nepodarilo importovať. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 záznam sa ignoroval po neúspešnej validácii. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} záznamy boli ignorované po neúspešnej validácii. Approve this translation

Status Update:

Aktualizácia statusu: Approve this translation

No captured text.

Žiadny zachytený text. Approve this translation

Click

kliknite Approve this translation

User erasure and access report

Odstránenie používateľa a správa o prístupe Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Títo používatelia sa odstránili zo stránky UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Títo používatelia exportovali svoje údaje spätnej väzby Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Ak potrebujete pokračovať v ukladaní vašich osobných údajov Approve this translation

Feedback added %{text}

Pridal sa spätná väzba %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

spätná väzba %{text} Approve this translation

"#{heading}: UserVoice account scheduled for deletion"

"# {heading}: účet UserVoice naplánovaný na odstránenie" Approve this translation

"#{heading}: Your UserVoice account is scheduled for deletion"

"# {heading}: Váš účet UserVoice je naplánovaný na odstránenie" Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Ak chcete odstrániť profil alebo účet, prečítajte si náš sprievodca %{link:tu} . Approve this translation

Internal Status Update:

Aktualizácia interného stavu: Approve this translation

Tell us what you think

Povedz nám čo si myslíš Approve this translation

Manage your notifications settings

Spravujte nastavenia upozornení Approve this translation

New feedback

Nová spätná väzba Approve this translation

"#{audits.count} new %{notification} on the roadmap since #{audits.sort_by(&:created_at).first.created_at.in_time_zone(@user.timezone || @subdomain.time_zone.tzinfo.name).strftime('%-I:%M %P %Z')}"

"# {audits.count} nové %{notification} na pláne od # {audits.sort_by (a: created_at) .first.created_at.in_time_zone (@ user.timezone || @ subdomain.time_zone.tzinfo.name) .strftime ('% - I:% M% P% Z ,)} " Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 záznam bol úspešne odstránený. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} záznamy boli úspešne odstránené. Approve this translation

Create an account

Vytvoriť účet Approve this translation

No profile with this address

Žiadny profil s touto adresou Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Nedávno ste požiadali o obnovenie hesla pre: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Skontrolovali sme náš systém a profil správcu s touto e-mailovou adresou nie je Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Ak máte profil administrátora na tomto účte UserVoice, dvakrát skontrolujte e-mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie. Je možné, že váš administrátorský profil bol nastavený s iným e-mailom. Approve this translation

Unsure what could be the issue? Email us at

Nie ste si istí, čo by to mohlo byť? Napíšte nám na adresu Approve this translation

and we’ll be happy to help!

a my vám radi pomôžeme! Approve this translation

"You recently requested a password reset for #{ @user.email } on #{ current_subdomain.to_host }/admin. However, this is an end user profile that does not have access to the admin console."

"Nedávno ste požiadali o obnovenie hesla pre # {@ user.email} na # {current_subdomain.to_host} / admin. Toto je však profil koncového používateľa, ktorý nemá prístup k administračnej konzole." Approve this translation

to set the password for your end user profile with the email address .

Ak chcete nastaviť heslo pre profil koncového používateľa s e-mailovou adresou. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Pokus o prihlásenie ako admin? Dvakrát skontrolujte e-mailovú adresu. Je možné, že váš administrátorský profil bol nastavený s iným e-mailom. Approve this translation

Just want help getting logged into the admin console? Email us at

Chcete získať pomoc pri prihlásení do administračnej konzoly? Napíšte nám na adresu Approve this translation

and we’ll help you get it figured out!

a pomôžeme vám, aby ste si to vymysleli! Approve this translation

voters

voliči Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Interný stav bol aktualizovaný o nápad, pre ktorý ste získali spätnú väzbu od zákazníkov. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Interný stav bol aktualizovaný na základe nápadu, ktorý sledujete. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Zachytili ste %{count}%{object_name} pre túto myšlienku: Approve this translation

piece of feedback

časť spätnej väzby Approve this translation

pieces of feedback

časti spätnej väzby Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Stav bol aktualizovaný o nápad, pre ktorý ste získali spätnú väzbu od zákazníkov: Approve this translation

Access request to UserVoice

Žiadosť o prístup na UserVoice Approve this translation