General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  184
 3. Reviewed
  75
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 184

Confirm Password

Επιβεβαίωση Κωδικού Approve this translation

Change Password

Άλλαξε κωδικό Approve this translation

upgrade

αναβάθμιση Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Έχετε ρυθμίσεις του forum σας στο δικό σας domain (πρώην: feedback.yourdomain.com). Διατηρεί την εμπειρία εμπορικό σήμα σας και προσθέτει αξία SEO από τη θέση που παράγονται χρήστη περιεχομένου στον τομέα σας Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Οι χρήστες μπορούν απρόσκοπτα μετάβαση από το site σας για να UserVoice χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Το γεγονός αυτό μειώνει κατά πολύ τον πήχη για την παροχή ανάδρασης. Προφίλ χρηστών και τα avatars σας μπορούν να ενσωματωθούν σε UserVoice για μια πιο ομαλή εμπειρία του χρήστη. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Κάθε ψηφοφόρος έχει χορηγηθεί 10 ψήφους (ανά φόρουμ) να δαπανήσουν για τις ιδέες που υποστηρίζουν. Αυτό αναγκάζει τους ανθρώπους να επικεντρωθούμε στις κορυφαίες ιδέες τους, που θα αποφέρει υψηλότερη ποιότητα των σχολίων. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ψήφων κάθε ψηφοφόρος παίρνει σε μια βάση ανά φόρουμ. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Μερικά πράγματα είναι καλύτερα συζητήθηκε ιδιαιτέρως. Μπορείτε να περιορίσετε ένα φόρουμ μέσω e-mail διεύθυνση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τομέα single sign-on. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Οι πελάτες σας δεν θα χρειάζεται καν να γνωρίζουν ότι έχουν αφήσει το site σας. Διαμορφώστε UserVoice το σχέδιό σας (κεφαλίδες, υποσέλιδα και CSS) για να ταιριάζει με τον υπάρχοντα σας εμφάνιση και αίσθηση. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Πολλαπλές επιλογές υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων 24/7 ειδικό λογαριασμό διαχείρισης. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Οι περισσότεροι λογαριασμοί έχουν ένα forum για γενική ιδέες και να δημιουργήσουν πρόσθετα φόρουμ για να τρυπήσετε το θέμα με τους χρήστες σας και την ομάδα εσωτερικού. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Προσθέτει λεπτομερή έλεγχο για το πώς ο ανιχνευτής απάτης ψηφοφορία λειτουργεί. Approve this translation

Email address

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced μετριοπάθεια Approve this translation

My tickets

Εισιτήρια μου Approve this translation

Everyone else

Όλοι οι υπόλοιποι Approve this translation

Feedback Tab Widget

Σχόλια Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Κατηγορίες σας επιτρέπει να οργανώσετε τις ιδέες σας στο φόρουμ. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν σε ποια κατηγορία ανήκει η ιδέα τους για το πότε προτείνοντας ιδέες. Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Ενσωμάτωση UserVoice άμεσα στην ιστοσελίδα σας. Approve this translation

You don't have access to this.

Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό. Approve this translation

Restrict access by IP

Περιορίστε την πρόσβαση από IP Approve this translation

Full custom design

Πλήρες σχέδιο συνήθειας Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Σύντομα κοντά σας! Ενσωμάτωση UserVoice εγγενώς στο iPhone apps σας. Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Επιχορήγηση ιδιωτική πρόσβαση στο φόρουμ e-mail ολόκληρων τομέων (π.χ. *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Προσαρμοσμένα Πεδία Approve this translation

Restrict access by email domain

Περιορισμός της πρόσβασης ανά τομέα e-mail Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Προηγμένες ρυθμίσεις απάτης ψηφοφορία Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Αυτόματη αντικαθιστά λέξεις με βλάσφημο »*****». (Προς το παρόν μόνο στα Αγγλικά.) Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Η πρόσβαση των ιδιωτικών φόρουμ για συγκεκριμένες διευθύνσεις IP (π.χ., το εσωτερικό σας δίκτυο). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Συγχώνευση δύο αντίτυπα ιδέες με ευκολία. (Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και από τις δύο ιδέες μαζί.) Approve this translation

Merged

Συγχωνεύεται Approve this translation

Customize voting

Προσαρμογή ψήφου Approve this translation

Domain aliasing

Aliasing τομέα Approve this translation

White labeled

Λευκή ετικέτα Approve this translation

Private forums

Ιδιωτικά φόρουμ Approve this translation

SSL encryption

Κρυπτογράφηση SSL Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Αυτό είναι το μέγιστο αριθμό των διαχειριστών του φόρουμ για τα σχόλιά σας και UserVoice σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Approve this translation

Continue reading

Συνεχίστε να διαβάζετε Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Σχόλια για το Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single Sign-On Approve this translation

Set Password

Ορίστε κωδικό Approve this translation

Custom Terms of Service

Προσαρμοσμένη Όροι Υπηρεσίας Approve this translation

Standard

Πρότυπο Approve this translation

Idea attachments

Ιδέα συνημμένα Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Διαχειριστές και οι χρήστες μπορούν προαιρετικά να επισυνάψετε αρχεία σε ιδέες. Approve this translation

%{time} ago

%{time} πριν Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Φόρουμ: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

δείτε την αρχική ιδέα Approve this translation

Ticketed

Εισιτήριο Approve this translation

Change access to kudos.

Αλλαγή πρόσβαση σε δόξα. Approve this translation