1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  91
 3. Reviewed
  753
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

2 anonymní Approve this translation

What happens if I run out?

Co se stane, když je všechny vyčerpám? Approve this translation

Share

1 Sdílet Approve this translation

Done!

Dokončeno! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Musíte autorizovat zpětnou vazbu UserVoice Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Přidal/a jste %{num} %{text} Approve this translation

saving

ukládám Approve this translation

Vote for this idea

Hlasovat pro tento nápad Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Vážení správci, abyste mohli získávat podněty od zákazníků, nastavte si prosím váš účet na UserVoice . Approve this translation

Load more ideas

Zobrazit více nápadů Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Tyto instrukce pro nakonfigurování záložky Feedback jsou určené adminům. Pokud se pokoušíte zanechat ohlas, prosím, přijďte později! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Přihlásit se do administrátorské konzole UserVoice Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Registrovat facebookovou stránku nebo aplikaci Approve this translation

View comments (%{num})

Zobrazit komentáře (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Vaše záložka je téměř hotová! Approve this translation

Create idea

Vytvořit nový nápad Approve this translation

awaiting moderator approval

čeká na schválení moderátorem Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Tato aplikace pro Facebook využívá k získávání podnětů od zákazníků technologii UserVoice. Abyste mohli zakládat nové nápady, hlasovat o jiných a komentovat je, musíte autorizovat aplikaci UserVoice a souhlasit s dodržováním %{1:terms of service}. Approve this translation

Response by %{name}

Odezva od %{name} Approve this translation

Update Search

Hledat aktualizaci Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Hlasujte pro podobný nápad, myšlenku nebo přidejte svůj vlastní Approve this translation

You have %{num} remaining!

Zbývá %{num}! Approve this translation

All Feedback

Veškerá zpětná vazba Approve this translation

My Feedback

Moje zpětná vazba Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Každý člověk získává omezený počet hlasů k podpoření nejlepších nápadů. Pokud vám však hlasy dojdou, nebojte se. Je zde řada způsobů, jak získat hlasy zpět! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Můžete změnit počet hlasů, které jste již nápadům udělili. Klikněte na kartu "Zpětná vazba" , abyste viděli, které myšlenky jste podpořili; vrácené hlasy vám umožní hlasovat pro nové nápady a také vlastní vytvářet. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Můžete také okomentovat libovolný nápad, bez ohledu na to, kolik hlasů vám zbývá! Approve this translation

on %{date}

datum: %{date} Approve this translation

Write a comment

Napište komentář Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Jak nastavit záložku zpětné vazby UserVoice Approve this translation

Add your idea

Přidejte svůj nápad Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Co se stane, když vyčerpám hlasy? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Pokud chcete zapsat nové nápady, hlasovat a psát komentáře, musíte povolit systém zpětné vazby UserVoice. Chcete to udělat nyní? Approve this translation

Request for Permission

Žádost o svolení Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Je nám líto, ale něco se pokazilo. Approve this translation

A title is required for your idea

Novému nápadu by slušel titulek Approve this translation

Error!

Došlo k chybě! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Ujistěte se, že zadáte svůj nápad před stisknutím tlačítka "Pokračovat". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Děkujeme za váš návrh. Vyvěsíme jej hned, jak se administrátoři dostanou ke schválení. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Nebojte se, jakmile bude alespoň jeden z vašich nápadů dokončen, dostanete hlasy zpátky! Approve this translation

Not enough votes!

Nemáte dostatečný počet hlasů! Approve this translation

Accepted

1 Přijato Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Hlasy připsané zvolenému nápadu vám vrátíme, jakmile administrátor nápad uzavře. Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Získat zpětnou vazbu od vašich fanoušků je velmi snadné! Chcete-li nainstalovat UserVoice, postupujte podle následujícího návodu: Approve this translation

Create one for free!

1 Vytvořit zdarma! Approve this translation

From your Admin Console select:

Z vaší Administrační konzole vyberte: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte nás pomocí Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook aplikace není nakonfigurována Approve this translation

Oh nos!

Doprčic! Approve this translation