Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  62
 3. Reviewed
  183
 4. All
  245
 5. Health
Displaying 151 - 183 of 183

More articles

1 Další články Approve this translation

More ideas

1 Další nápady Approve this translation

View all ideas in

Zobrazit všechny nápady v Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Zobrazit všechny nápady v %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

1 Zobrazit všechny články v %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Odstranit komentář od %{name} publikovaný %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentáře k %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Nápady podobné %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

1 Zobrazit všechny články v %{title} Approve this translation

View all articles

1 Zobrazit všechny články Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Nastavit heslo – nejrpve musíte potvrdit vaši e-mailovou adresu. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Uživatel s e-mailovou adresou %{email} již existuje. Prosím přihlaste se. Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Vaše e-mailová adresa nemá přístup k tomuto fóru. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Zobrazit všechny nápady v kategorii %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Ou! Máte zakázány cookie. Na fórum zpětné vazby přejděte přímo pomocí tohoto odkazu %{forum_link} nebo povolte cookie v nastavení vašeho prohlížeče a obnovte tuto stránku. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Nezadali jste žádnou e-mailovou adresu. Prosím, zkuste to znovu. Approve this translation

New comments

Nové komentáře Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Jedná se o podmínky služby UserVoice, která pohání tento portál, nikoli o podmínky %{name}. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj komentář? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj nápad? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Tento návrh nemůžete odstranit, protože pro něj již hlasovali další uživatelé. Přesto můžete odebrat přidělené hlasy tomuto návrhu a změnit autora na 'Anonymní'. Jste si jistý, že chcete akci provést? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Vymazat návrh %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jste si jistý, že chce vymazat svůj komentář? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Vymazat návrh %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Vytvořením účtu souhlasíte s našimi %{link}. Approve this translation

terms of service

1 Podmínky služby Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} osoba toto chce Approve this translation

%{num} people want this

%{num} lidé/í toto chtějí Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podporuji '%{title}' – Co si o tom myslíš? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} podpořil tento nápad Approve this translation

%{user} supported this

%{user} podpořil Approve this translation

Voted!

Odhlasováno! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Při aktualizaci tohoto nápadu vás budeme informovat Approve this translation