Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  60
 3. Reviewed
  182
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 201 - 242 of 242

This token has already been used. Please request a new password create email.

Tento token již byl použit. Požádejte o nové heslo pro vytvoření e-mailu. Approve this translation

Invalid token.

Neplatný token. Approve this translation

Required Consent

Požadovaný souhlas Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Jste byli %{action} oznámení o této myšlence. %{link:vrátit} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Vaše nápady, které ostatní podporují, a všechny komentáře budou připsány "anonymní". Vaše nápady bez podpory budou smazány. Vaše e-mailová adresa a osobní údaje budou odstraněny z existujících vstupenek. Approve this translation

Consent confirmation

Potvrzení souhlasu Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Děkujeme za poskytnutí souhlasu. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Souhlasím s uložením mé e-mailové adresy, jména a adresy IP. Tyto informace a veškerá zpětná vazba, kterou poskytnu, mohou být použity k informování o produktových rozhodnutích a upozorňování na aktualizace produktu. (Můžete se kdykoli odhlásit.) Approve this translation

Action required

Je vyžadována akce Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Nyní musíme mít souhlas s uložením osobních údajů. Vzhledem k tomu, že již máte data uložená na těchto stránkách, vyberte prosím jednu z následujících možností: Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Souhlasím} s uložením e-mailové adresy, jména a adresy IP. Tyto informace a veškeré připomínky, které poskytnu, mohou být použity k informování o rozhodnutích o produktech a upozorňování na aktualizace produktu. (Můžete se kdykoli odhlásit.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Nesouhlasím} s uložením svých osobních údajů a chci smazat svůj profil a všechny osobní údaje z tohoto webu. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nevyberete možnost, budeme muset smazat váš profil a osobní informace Approve this translation

Complete Sign Up

Kompletní registrace Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Souhlasím} s %{link:podmínkami služby} . Approve this translation

Opens in new window

Otevře se v novém okně Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Veškeré vaše osobní údaje, včetně e-mailové adresy, jména a adresy IP, budou z tohoto webu odstraněny. Jakákoli zpětná vazba, kterou jste uvedli, že ostatní podporovali, bude připsána "anonymní". Všechny vaše nápady bez podpory budou smazány. Approve this translation

NPS Survey

Průzkum NPS Approve this translation

Thank you for categorizing your response!

Děkujeme za kategorizaci vaší odpovědi! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Chtěli byste změnit své jazykové preference %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) do %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Noví a vracející se uživatelé se mohou přihlásit do služby UserVoice Approve this translation

Sign in with

Přihlásit se s Approve this translation

Email notifications for ideas you support

E-mailová upozornění na nápady, které podporujete Approve this translation

Please enter a valid email address.

Prosím zadejte platnou emailovou adresu. Approve this translation

Please enter a password.

Prosím, vložte heslo. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Tento nápad již nelze upravovat. Approve this translation

Update idea

Aktualizovat nápad Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Při ukládání komentáře došlo k chybě Approve this translation

(Edited by admin)

(Editoval admin) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Toto je soukromé fórum. Chcete-li získat přístup, přihlaste se pomocí schváleného profilu. Approve this translation

Jump to Another Forum

Přejít na jiné fórum Approve this translation

Edit notification settings

Upravit nastavení oznámení Approve this translation

1 search result

1 výsledek vyhledávání Approve this translation

Translate Ideas and Comments.

Přeložit nápady a komentáře. Approve this translation

Choose language:

Vyber jazyk: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Opravdu chcete přílohu smazat? Approve this translation

There was an error during translation

Při překladu došlo k chybě Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Smazat nápad %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Upravit nápad %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Dostávat aktualizace stavu pro zpětnou vazbu od zákazníků, které zachytím Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Na této stránce nejsou žádné nápady ani komentáře k překladu Approve this translation