Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  60
 3. Reviewed
  182
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 242

More ideas

1 Další nápady Approve this translation

View all ideas in

Zobrazit všechny nápady v Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Zobrazit všechny nápady v %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

1 Zobrazit všechny články v %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Odstranit komentář od %{name} publikovaný %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentáře k %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Nápady podobné %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin stránka pro %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

1 Zobrazit všechny články v %{title} Approve this translation

View all articles

1 Zobrazit všechny články Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Nastavit heslo – nejrpve musíte potvrdit vaši e-mailovou adresu. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Uživatel s e-mailovou adresou %{email} již existuje. Prosím přihlaste se. Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Vaše e-mailová adresa nemá přístup k tomuto fóru. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Zobrazit všechny nápady v kategorii %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Ou! Máte zakázány cookie. Na fórum zpětné vazby přejděte přímo pomocí tohoto odkazu %{forum_link} nebo povolte cookie v nastavení vašeho prohlížeče a obnovte tuto stránku. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Nezadali jste žádnou e-mailovou adresu. Prosím, zkuste to znovu. Approve this translation

New comments

Nové komentáře Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Jedná se o podmínky služby UserVoice, která pohání tento portál, nikoli o podmínky %{name}. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj komentář? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj nápad? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Tento návrh nemůžete odstranit, protože pro něj již hlasovali další uživatelé. Přesto můžete odebrat přidělené hlasy tomuto návrhu a změnit autora na 'Anonymní'. Jste si jistý, že chcete akci provést? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Vymazat návrh %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jste si jistý, že chce vymazat svůj komentář? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Vymazat návrh %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Vytvořením účtu souhlasíte s našimi %{link}. Approve this translation

terms of service

1 Podmínky služby Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} osoba toto chce Approve this translation

%{num} people want this

%{num} lidé/í toto chtějí Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podporuji '%{title}' – Co si o tom myslíš? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} podpořil tento nápad Approve this translation

%{user} supported this

%{user} podpořil Approve this translation

Voted!

Odhlasováno! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Při aktualizaci tohoto nápadu vás budeme informovat Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Při pohledu na další články? Najít téma v postranním panelu. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Více informací o reakci na %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Vložte stávající heslo Approve this translation

Enter your current password

Zadejte své současné heslo Approve this translation

Exceeded API Limit

Překročení limitu API Approve this translation

Your password has been reset

Vaše heslo bylo resetováno Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Právě jsme vám poslali e-mail %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Kliknutím na odkaz vytvoříte heslo, pak se sem vrátíte a přihlaste se. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Nebojte se, můžete generovat nové heslo pro obnovení hesla zde: Approve this translation

Generate a new reset password link

Vytvořte nové heslo pro resetování hesla Approve this translation

We've sent you an email to reset your password. If you don't see it after several minutes, check your spam folder and any filters for an email from %{email}.

Za účelem obnovení hesla jsme vám poslali e-mail. Pokud se po několika minutách nezobrazí, zkontrolujte složku nevyžádané pošty a všechny filtry, ze kterých se nachází e-mail %{email} . Approve this translation

Comments are closed

Diskuze je uzavřena Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mailová upozornění pro zpětnou vazbu od zákazníků Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Provedli jsme změny, abychom zvýšili bezpečnost a obnovili heslo. Approve this translation

Export my data

Exportovat data Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Požádejte o export dat a obdržíte kopii veškerého obsahu, který jste odeslali uživateli. Approve this translation

This token has expired. Please request a new password create email.

Platnost tohoto tokenu vypršela. Požádejte o nové heslo pro vytvoření e-mailu. Approve this translation