Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  58
 3. Reviewed
  133
 4. All
  191
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 58

Get Started

Začít Approve this translation

New idea

Nový nápad Approve this translation

No Status

Žádný stav Approve this translation

feedback added

zpětná vazba z přidané Approve this translation

Manage your views and notifications

Správa své názory a oznámení Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Můžete nakonfigurovat, jaké aktivity chcete dostávat pro každou ze svých osobních názorů. Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odhlásit se z tohoto pohledu Approve this translation

Click here to visit the forum

Klikněte zde pro návštěvu fórum Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Děkuji za váš dotaz do UserVoice pro %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Představu jste podporovány byl uzavřen. Approve this translation

An idea you support has been updated

Představu podporujete byl aktualizován Approve this translation

Please reset your password

Resetujte, prosím, své heslo Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Tento odkaz vás přenese na stránku, kde můžete nastavit nové heslo. Approve this translation

Click here to change your password

Klikněte zde pro změnu hesla Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} vás pozval na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Odkaz na starší verzi tohoto exportu je uveden níže. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Pokud máte k dispozici nějaké procesy, aktualizujte ty, které budou pracovat s novou verzí výše. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Tato starší verze exportu nebude k dispozici po 12. prosinci 2016. Approve this translation

Data import

Import dat Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Vaše %{object_type} import dokončen. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 záznam byl úspěšně importován. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} záznamy byly úspěšně importovány. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 záznam se nepodařilo importovat. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} záznamy se nepodařilo importovat. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 záznam byl ignorován po neúspěšném ověření. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} záznamy byly ignorovány po neúspěšném ověření. Approve this translation

Status Update:

Aktualizace stavu: Approve this translation

No captured text.

Žádný zachycený text. Approve this translation

Click

Klikněte na Approve this translation

User erasure and access report

Smazání uživatele a zpráva o přístupu Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Tito uživatelé se z webu uživatele UserVoice odstranili Approve this translation

These users have exported their feedback data

Tito uživatelé exportovali data zpětné vazby Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Je zapotřebí provést další kroky k uložení vašich osobních údajů Approve this translation

Feedback added %{text}

Byla přidána zpětná vazba %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

poskytla zpětnou vazbu %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Pokud chcete smazat profil nebo účet, přečtěte si náš průvodce %{link:zde} . Approve this translation

Internal Status Update:

Aktualizace interního stavu: Approve this translation

Tell us what you think

Řekni nám, co si myslíš Approve this translation

Manage your notifications settings

Spravujte nastavení oznámení Approve this translation

New feedback

Nová zpětná vazba Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 záznam byl úspěšně smazán. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} záznamy byly úspěšně smazány. Approve this translation

Create an account

Vytvořit účet Approve this translation

No profile with this address

Žádný profil s touto adresou Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Nedávno jste požádali o reset hesla: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Zkontrolovali jsme náš systém a profil administrátora s touto e-mailovou adresou není Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Pokud máte na tomto účtu UserVoice profil administrátora, zkontrolujte, zda se přihlašovací e-mailová adresa používá. Je možné, že váš profil administrátora byl nastaven s jiným e-mailem. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Chcete se přihlásit jako admin? Dvakrát zkontrolujte e-mailovou adresu. Je možné, že váš administrátorský profil byl nastaven s jiným e-mailem. Approve this translation

voters

voliči Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Interní stav byl aktualizován na základě nápadu, pro který jste získali zpětnou vazbu od zákazníků. Approve this translation