Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  29
 3. Reviewed
  60
 4. All
  89
 5. Health
Displaying 51 - 60 of 60

Saved

Đã lưu Approve this translation

Passwords must match

Mật khẩu phải trùng nhau Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Xin vui lòng lưu ý rằng bạn không còn phiếu bầu cho diễn đàn này. Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý kiến của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Xin lỗi, chúng tôi không có thể gửi ý tưởng của bạn vì bạn không còn phiếu Approve this translation

I still want to send a message

Tôi vẫn muốn gửi thông báo Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Chúng tôi sẽ quay lại ngay Approve this translation

More matches

Các kết quả khác Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa bình luận của mình không? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Bạn có chắc là muốn xóa ý kiến của mình không? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Vì có người khác ủng hộ ý kiến này, bạn không thể xóa nó. Tuy nhiên, bạn có thể rút tên khỏi ý kiến này và ý kiến sẽ hiển thị người đăng là 'Khách'. Bạn có thực sự muốn rút tên khỏi ý kiến này không? Approve this translation