Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  164
 3. Reviewed
  121
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 151 - 164 of 164

Jump to Another Forum

Chuyển đến diễn đàn khác Approve this translation

Edit notification settings

Chỉnh sửa cài đặt thông báo Approve this translation

1 search result

1 kết quả tìm kiếm Approve this translation

"#{@models.total_entries} search results"

"# đũa@models.total_entries} kết quả tìm kiếm" Approve this translation

Settings and activity

Cài đặt và hoạt động Approve this translation

Translate Ideas and Comments.

Dịch ý tưởng và bình luận. Approve this translation

Choose language:

Chọn ngôn ngữ: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp đính kèm của bạn? Approve this translation

There was an error during translation

Có lỗi trong quá trình dịch Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Xóa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Chỉnh sửa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Nhận cập nhật trạng thái cho phản hồi của khách hàng tôi chụp Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Không có ý tưởng hoặc nhận xét trên trang này để dịch Approve this translation