Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  148
 3. Reviewed
  92
 4. All
  240
 5. Health
Displaying 101 - 148 of 148

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Xin lưu ý rằng nếu bạn không chọn một tùy chọn, chúng tôi sẽ được yêu cầu xóa hồ sơ phản hồi và thông tin cá nhân của bạn Approve this translation

Complete Sign Up

Hoàn thành đăng ký Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Tôi đồng ý} với các %{link:điều khoản dịch vụ} . Approve this translation

Opens in new window

Mở trong cửa sổ mới Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Tất cả thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ email, tên và địa chỉ IP sẽ bị xóa khỏi trang web này. Bất kỳ phản hồi nào bạn đã cung cấp mà những người khác đã hỗ trợ sẽ được quy cho "Ẩn danh". Tất cả ý tưởng của bạn không có hỗ trợ sẽ bị xóa. Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Bạn có muốn thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của mình từ %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) đến %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Người dùng mới và người dùng cũ có thể đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

Sign in with

Đăng nhập với Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Thông báo qua email cho các ý tưởng bạn hỗ trợ Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ. Approve this translation

Please enter a password.

Vui lòng nhập mật khẩu. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Ý tưởng này không còn có thể được chỉnh sửa. Approve this translation

Update idea

Cập nhật ý tưởng Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Xảy ra lỗi trong khi lưu bình luận Approve this translation

(Edited by admin)

(Được chỉnh sửa bởi quản trị viên) Approve this translation

Jump to Another Forum

Chuyển đến diễn đàn khác Approve this translation

Edit notification settings

Chỉnh sửa cài đặt thông báo Approve this translation

1 search result

1 kết quả tìm kiếm Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Dịch ý tưởng và bình luận Approve this translation

Choose language:

Chọn ngôn ngữ: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp đính kèm của bạn? Approve this translation

There was an error during translation

Có lỗi trong quá trình dịch Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Xóa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Chỉnh sửa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Nhận cập nhật trạng thái cho phản hồi của khách hàng tôi chụp Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Không có ý tưởng hoặc nhận xét trên trang này để dịch Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Thông tin chi tiết về người đăng ký Approve this translation

Receive monthly email

Nhận email hàng tháng Approve this translation

This site is restricted, please sign in.

Trang web này bị hạn chế, vui lòng đăng nhập. Approve this translation

Your request has been cancelled.

Yêu cầu của bạn đã bị hủy bỏ. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định hủy đăng ký từ ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xóa ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xuất bản ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để phê duyệt ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đánh dấu ý tưởng này là thư rác. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đóng vé này. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xóa vé này. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đánh dấu vé này là thư rác. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xuất bản bình luận này. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để phê duyệt nhận xét này. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xóa bình luận này. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đánh dấu nhận xét này là thư rác. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để giữ hồ sơ của bạn. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Vui lòng xác nhận quyết định hủy đăng ký của bạn. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} đề nghị Approve this translation

%{user} wrote

%{user} đã viết Approve this translation

Contributor Console

Bảng điều khiển dành cho cộng tác viên Approve this translation