Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  97
 3. Reviewed
  80
 4. All
  177
 5. Health
Displaying 151 - 177 of 177

Action required to continue storing your personal information

Hành động bắt buộc để tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân của bạn Approve this translation

Feedback added %{text}

Đã thêm phản hồi %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

đưa ra phản hồi %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Nếu bạn muốn xóa hồ sơ hoặc tài khoản, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi %{link:tại đây} . Approve this translation

Internal Status Update:

Cập nhật trạng thái nội bộ: Approve this translation

Manage your notifications settings

Quản lý cài đặt thông báo của bạn Approve this translation

New feedback

Phản hồi mới Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 bản ghi đã được xóa thành công. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} hồ sơ đã được xóa thành công. Approve this translation

Create an account

Tạo một tài khoản Approve this translation

No profile with this address

Không có hồ sơ với địa chỉ này Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Gần đây bạn đã yêu cầu đặt lại mật khẩu cho: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống của chúng tôi và không có hồ sơ quản trị viên có địa chỉ email này trên Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Nếu bạn có hồ sơ quản trị viên trên tài khoản UserVoice này, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ email bạn đang sử dụng để đăng nhập. Có thể hồ sơ quản trị của bạn đã được thiết lập với một email khác. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Đang cố gắng đăng nhập với tư cách quản trị viên? Kiểm tra kỹ địa chỉ email. Có thể hồ sơ quản trị của bạn đã được thiết lập với một email khác. Approve this translation

voters

cử tri Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Trạng thái nội bộ đã được cập nhật trên một ý tưởng mà bạn đã nắm bắt được phản hồi của khách hàng. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Tình trạng nội bộ đã được cập nhật trên một ý tưởng bạn đang theo dõi. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Bạn đã bắt %{count}%{object_name} cho ý tưởng này: Approve this translation

piece of feedback

mẩu thông tin phản hồi Approve this translation

pieces of feedback

mẩu thông tin phản hồi Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Trạng thái đã được cập nhật trên một ý tưởng mà bạn đã nắm bắt được phản hồi của khách hàng về: Approve this translation

Access request to UserVoice

Yêu cầu truy cập vào UserVoice Approve this translation

Just want help getting logged into the admin console? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Chỉ muốn được giúp đỡ để đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị? Liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi, %{1:feedback.uservoice.com} . Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy các bài viết hữu ích trên cơ sở kiến thức của chúng tôi và gửi phản hồi. Approve this translation

Unsure what could be the issue? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Không chắc chắn những gì có thể là vấn đề? Liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi, %{1:feedback.uservoice.com} . Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy các bài viết hữu ích trên cơ sở kiến thức của chúng tôi và gửi phản hồi. Approve this translation

Reminder!

Nhắc nhở! Approve this translation

Final Reminder!

Nhắc nhở cuối cùng! Approve this translation