Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  83
 3. Reviewed
  60
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 60 of 60

powered by UserVoice

Cung cấp bởi UserVoice Approve this translation

new idea

ý kiến mới Approve this translation

new tickets

Phiếu mới Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Kích hoạt lại tài khoản} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Trả lời đã bị vô hiệu hóa Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} ý tưởng đã được nhập Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Email này được gửi từ một địa chỉ email không nhận trả lời, %{1:hãy để lại comment.} Approve this translation

Forgot your site

Quên địa chỉ web của bạn Approve this translation

Idea merged

Ý tưởng được sáp nhập Approve this translation

only showing first 100

chỉ xem 100 mục đầu tiên Approve this translation