General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  121
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 101 - 121 of 121

The title is too long.

Tiêu đề quá dài Approve this translation

The description is too long.

Mô tả quá dài Approve this translation

already has access

Đã được truy cập Approve this translation

You have run out of votes.

Bạn đã hết phiếu. Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Bạn phải là một quản trị để truy cập điều này! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản để truy cập này! Approve this translation

Idea attachments

1 Ý tưởng file đính kèm Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Quản trị viên và tùy chọn người dùng có thể đính kèm tập tin vào ý tưởng. Approve this translation

Change access to kudos.

1 Thay đổi quyền truy cập vào danh tiếng. Approve this translation

New Ticket Reply

Vé trả lời mới Approve this translation

New Comment

Bình luận mới Approve this translation

New Forum

Diễn đàn mới nhất Approve this translation

All tickets

Tất cả các vé Approve this translation

%{time} min

%{time} phút Approve this translation

Your Own

Của riêng bạn Approve this translation

Give feedback & Contact support

Gửi ý kiến phản hồi & và gọi hỗ trợ Approve this translation

Give feedback only

Chỉ gửi phản hồi Approve this translation

Queue

Xếp hàng Approve this translation

Is not

Không phải là Approve this translation

The title is too short.

Tiêu đề quá ngắn Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Email không được phép trùng với địa chỉ email của nhân viên hỗ trợ Approve this translation