General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  121
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 121

Advanced management

Quản lý nâng cao Approve this translation

Pre-moderation

1 Trước quản lý Approve this translation

Single Sign-On documentation

Tài liệu chữ ký điện tử Approve this translation

You don't have access to this.

Bạn không phải truy cập vào đây. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Xây dụng thương hiệu trong khi hiểu hơn về người dùng Approve this translation

Email must be present.

Phải có địa chỉ email Approve this translation

Our basic forum

Diễn đàn cơ bản Approve this translation

Restrict access by IP

1 Hạn chế truy cập qua IP Approve this translation

Full custom design

1 Tùy chỉnh thiết kết đầy đủ Approve this translation

you need to have at least one value

Bạn cần có ít nhất 1 giá trị Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Đang xây dựng! tích hợp Uservoice trong ứng dụng iphone của bạn Approve this translation

Integration

Sự kết hợp Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Cám ơn bạn đã xác nhận email. Vui lòng tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn Approve this translation

already has an outstanding invitation

Đã có một lời mời nổi bật Approve this translation

Your UserVoice URL

URL UserVoice của bạn Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những địa chỉ email từ tên miền nào đó (e.g.,*.youdomain.com) Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Hạn chế truy cập qua địa chỉ email Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Thiết lập nâng cao của bình chọn gian lận Approve this translation

ID of Forum

ID của diễn đàn Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Tự động thay các từ thô tục bằng **** (chỉ cho tiếng Anh) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Không xác nhận: Bạn cần xác nhận email trước khi nhận thông báo qua email. %{resend} Approve this translation

For small groups

Cho nhóm nhỏ. Approve this translation

Respond to ideas

1 Trả lời ý kiến Approve this translation

Email must be valid.

Email phải có giá trị. Approve this translation

is an admin

Là một admin Approve this translation

Lite Design Customization

Tùy chỉnh thiết kế rút gọn. Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những ip đặc biệt truy cập vào ((e.g., mạng nội bộ). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Không xác nhận: Bạn cần xác nhận email trước khi nhận email thông báo hoặc tạo mật khẩu %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 Kết hợp các ý kiến trùng lắp một cách thoải mái (Bình chọn từ 2 ý kiến sẽ được hợp lại) Approve this translation

Full integration

Kết hợp toàn diện Approve this translation

Our best value!

Giá trị tốt nhất! Approve this translation

updated

Đã cập nhật Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Customize voting

1 Tùy chọn bình chọn Approve this translation

Domain aliasing

1 Địa chỉ tên miền Approve this translation

White labeled

1 Nhãn trắng Approve this translation

Private forums

1 Diễn đàn cá nhân Approve this translation

SSL encryption

1 Mã hóa SSL Approve this translation

Administrators

1 Admin Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Đây là số admin tối đa trên hệ thống phản hồi Uservoice và hệ thống phiếu câu hỏi. Approve this translation

Continue reading

1 Tiếp tục đọc Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ý kiến đã được kết hợp vào ý kiến khác Approve this translation

Idea is a duplicate

Ý kiến đã bị trùng Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

1 Bí danh tên miền ( %{host} ) Sẽ không còn làm việc Approve this translation

Helpdesk

Trợ giúp Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Phản hồi cho Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

1 Chữ ký số Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Tôi đồng ý với %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Bạn đã hết lượt bình chọn trên diễn đàn Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Vui lòng cung cấp tiêu đề cho ý kiến. Approve this translation