General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  143
 3. Reviewed
  126
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 269

You haven't been given permission to access this functionality.

Bạn không được phép truy cập vào chức năng này. Approve this translation

Your Own

Của riêng bạn Approve this translation

Welcome Email

Chào mừng Email Approve this translation

(select)

(Chọn) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Gửi ý kiến phản hồi & và gọi hỗ trợ Approve this translation

Give feedback only

Chỉ gửi phản hồi Approve this translation

Contact support only

Liên hệ với chỉ hỗ trợ Approve this translation

Agent

Đại lý Approve this translation

Queue

Xếp hàng Approve this translation

Please enter a valid email address

Xin vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ Approve this translation

Is

Approve this translation

Is not

Không phải là Approve this translation

Between

Giữa Approve this translation

Greater Than

Lớn hơn Approve this translation

Less Than

Ít hơn Approve this translation

Today

Hôm nay Approve this translation

You must select a value.

Bạn phải chọn một giá trị. Approve this translation

Add Cc recipient

Thêm người nhận Cc Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Mới vé Sơ Trả lời Approve this translation

Custom statuses

Trạng thái tùy chỉnh Approve this translation

New ideas

Những ý tưởng mới Approve this translation

New comments

Các ý kiến ​​mới Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Bỏ chỉ định cho mình từ vé này Approve this translation

Push Ticket

Đẩy vé Approve this translation

The title is too short.

Tiêu đề quá ngắn Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Văn bản nhận xét của %{num} ký tự quá dài. Tối đa là %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Miền email trong tên miền phụ khác nhau. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Email không được phép trùng với địa chỉ email của nhân viên hỗ trợ Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Ẩn danh tiếng, theo dõi pixel và bất cứ điều gì khác mà có thể chỉ ra rằng một vé không phải là một email cá nhân. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Tùy chỉnh chân của email được gửi ra requestors vé. Mặc định bao gồm các liên kết thanh danh. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Phải có (thỏa thuận cắt) Approve this translation

Should have (not time critical)

Cần phải có (không phải thời điểm quan trọng) Approve this translation

Nice to have

Tốt đẹp để có Approve this translation

New User Feedback

Người dùng mới Phản hồi Approve this translation

New Ticket Note

New vé Lưu ý Approve this translation

SLA Warning

SLA Cảnh báo Approve this translation

SLA Violation

Vi phạm SLA Approve this translation

User Traits

Đặc điểm người sử dụng Approve this translation

Account Traits

Nét tài khoản Approve this translation

Company Insight

Cái nhìn sâu sắc công ty Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Tôi ủng hộ ' %{title} '- Bạn nghĩ gì? Approve this translation

Multiple forum languages

Nhiều ngôn ngữ diễn đàn Approve this translation

Have forums in multiple languages

Có diễn đàn trong nhiều ngôn ngữ Approve this translation

never

không bao giờ Approve this translation

today

hôm nay Approve this translation

yesterday

hôm qua Approve this translation

%{n} ago

%{n} cách đây Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Xóa 'Xây dựng thương hiệu' UserVoice 'Powered By'. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Chọn phần web cổng mà bạn muốn hiển thị. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Bật Google Analytics trên cổng web bằng cách nhập ID Google Analytics trong cài đặt. Approve this translation