General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  120
 3. Reviewed
  105
 4. All
  225
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 225

Full custom design

1 Tùy chỉnh thiết kết đầy đủ Approve this translation

you need to have at least one value

Bạn cần có ít nhất 1 giá trị Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Đang xây dựng! tích hợp Uservoice trong ứng dụng iphone của bạn Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Cám ơn bạn đã xác nhận email. Vui lòng tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn Approve this translation

already has an outstanding invitation

Đã có một lời mời nổi bật Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những địa chỉ email từ tên miền nào đó (e.g.,*.youdomain.com) Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Hạn chế truy cập qua địa chỉ email Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Thiết lập nâng cao của bình chọn gian lận Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Tự động thay các từ thô tục bằng **** (chỉ cho tiếng Anh) Approve this translation

Respond to ideas

1 Trả lời ý kiến Approve this translation

Email must be valid.

Email phải có giá trị. Approve this translation

is an admin

Là một admin Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những ip đặc biệt truy cập vào ((e.g., mạng nội bộ). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 Kết hợp các ý kiến trùng lắp một cách thoải mái (Bình chọn từ 2 ý kiến sẽ được hợp lại) Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Anonymous

Khách Approve this translation

Customize voting

1 Tùy chọn bình chọn Approve this translation

Domain aliasing

1 Địa chỉ tên miền Approve this translation

White labeled

1 Nhãn trắng Approve this translation

Private forums

1 Diễn đàn cá nhân Approve this translation

SSL encryption

1 Mã hóa SSL Approve this translation

Administrators

1 Admin Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Đây là số admin tối đa trên hệ thống phản hồi Uservoice và hệ thống phiếu câu hỏi. Approve this translation

Continue reading

1 Tiếp tục đọc Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ý kiến đã được kết hợp vào ý kiến khác Approve this translation

Idea is a duplicate

Ý kiến đã bị trùng Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Phản hồi cho Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

1 Chữ ký số Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Tôi đồng ý với %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Bạn đã hết lượt bình chọn trên diễn đàn Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Vui lòng cung cấp tiêu đề cho ý kiến. Approve this translation

The title is too long.

Tiêu đề quá dài Approve this translation

The description is too long.

Mô tả quá dài Approve this translation

already has access

Đã được truy cập Approve this translation

Set Password

Tạo mật khẩu Approve this translation

You have run out of votes.

Bạn đã hết phiếu. Approve this translation

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Bạn phải là một quản trị để truy cập điều này! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản để truy cập này! Approve this translation

Contact support

Liên hệ hỗ trợ Approve this translation

Give feedback

Gửi ý kiến phản hồi Approve this translation

New Ticket

New vé Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

Idea attachments

1 Ý tưởng file đính kèm Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Quản trị viên và tùy chọn người dùng có thể đính kèm tập tin vào ý tưởng. Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Đã vào hệt thống Approve this translation

Change access to kudos.

1 Thay đổi quyền truy cập vào danh tiếng. Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation