General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  155
 3. Reviewed
  114
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 155

Set Password

Постави лозинку Approve this translation

Custom Terms of Service

Прилагођено Услови коришћења услуге Approve this translation

New Ticket

Нови карата Approve this translation

Idea has been closed

Идеја је затворен Approve this translation

Idea attachments

Идеја прилоге Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Администратори и опционо корисници могу да приложите фајлове идеје. Approve this translation

%{time} ago

%{time} пре Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Форум: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

Виев оригинал идеја Approve this translation

Change access to kudos.

Промена приступа Кудос. Approve this translation

Idea no longer exists

Идеја више не постоји Approve this translation

The comment text can't be blank.

Коментар текст не може бити празно. Approve this translation

New Ticket Reply

Нови Билет Одговор Approve this translation

New Comment

Нови коментар Approve this translation

New Kudo

Нови Кудо Approve this translation

New Article

Нови члан Approve this translation

New Forum

Нови форум Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Омогућава корисницима помажу да задржите место уредним. Цровдсоурцед умереност допушта корисника застава неприкладне и дупликат идеје да терет искључен рамена. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Пријавите се на УсерВоице Approve this translation

View this user in Inspector

Погледај овај корисник инспектора у Approve this translation

All tickets

Све карте Approve this translation

Support Queues

Подршка Низови Approve this translation

Agents

Агенти Approve this translation

Unauthorized

Неовлашћен Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Ви добијате ову поруку јер сте се пријавили на %{queue} Подршка Куеуе Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Ви добијате ову поруку јер сте изабрали да се обавештени карата који су вам додељени Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Ви добијате ову поруку јер сте се пријавили на Нераспоређени сетови података карата Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Ви добијате ову поруку јер сте се пријавили на ову карту Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Ви добијате ову поруку јер сте изабрали да се обавештени о свим новим карата Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Престали да примате е-поруке за карте додељене %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Одјавите се са овог картом Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Престали да примате е-поруке за Нераспоређени сетови података карата Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Престали да примате е-поруке за све нове карата Approve this translation

Just now

Управо сада Approve this translation

%{time} min

%{time} мин Approve this translation

Yesterday

Јуче Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

Нисте добили дозволу за приступ ову функционалност. Approve this translation

Your Own

Ваш Сопствени Approve this translation

Welcome Email

Добродошли маил Approve this translation

(select)

(Селецт) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Дајте повратне информације и контакте подршку Approve this translation

Give feedback only

Дајте повратне информације само Approve this translation

Contact support only

Контакт подржавају само Approve this translation

Agent

Агент Approve this translation

Queue

Ред Approve this translation

Please enter a valid email address

Молимо унесите важећу адресу е-поште Approve this translation

Is

Да ли је Approve this translation

Is not

Зар Approve this translation

Between

Између Approve this translation

Greater Than

Веће од Approve this translation