Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  191
 3. Reviewed
  78
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 191

More articles

Više članaka Approve this translation

More ideas

Više ideje Approve this translation

View all ideas in

Pogledaj sve ideje u Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Pogledaj sve ideje u %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Pogledajte sve članke u %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Obriši komentar iz %{name} na %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Komentari za %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Ideje slični %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin stranicu za %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Pogledajte sve članke u %{title} Approve this translation

View all articles

Pogledajte sve članke Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Korisnik s adresom e-pošte %{email} već postoji. Molimo prijavite u. Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Vaša adresa e-pošte ne imati pristup ovom forumu. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Pogledaj sve ideje u kategoriji %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Kolačići su isključeni. Pristupite povratne informacije izravno na forumu %{forum_link} ili omogućiti kolačiće u Vašem izborniku i osvježite ovu stranicu. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Ne e-mail adresa navedena. Molimo pokušajte ponovno. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

To su uvjeti pružanja usluge za UserVoice, usluga koja pokreće ovaj portal za podršku, a ne za %{name} sama. Approve this translation

ranked

rangiran Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jeste li sigurni da želite izbrisati svoj komentar? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Jeste li sigurni da želite izbrisati svoju ideju? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Od drugih ljudi podržava ovu ideju, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete se maknuti od ove ideje, a to će biti povezan s 'Anonymous' Jeste li sigurni da želite ukloniti iz ove ideje? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Brisanje prijedlog %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jeste li sigurni da želite izbrisati svoj komentar? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Brisanje prijedlog %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Potpisom se slažete s našim %{link} . Approve this translation

terms of service

Uvjeti poslovanja Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} osoba želi to Approve this translation

%{num} people want this

%{num} Ljudi žele to Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podržavam ' %{title} "- Što mislite? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} podržava tu ideju Approve this translation

%{user} supported this

%{user} podržava ovu Approve this translation

Voted!

Glasali! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Mi ćemo vam poslati ažuriranja na tu ideju Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

U potrazi za više članaka? Pronađite temu na bočnoj traci. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Više informacija o odgovoru na %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Unesite trenutnu zaporku Approve this translation

Enter your current password

Unesite trenutnu zaporku Approve this translation

Your new password must contain

Vaša nova lozinka mora sadržavati Approve this translation

At least 8 characters

Najmanje 8 znakova Approve this translation

At least 1 lower-case letter

Najmanje 1 slovo malog slova Approve this translation

At least 1 upper-case letter

Najmanje 1 velika slova Approve this translation

At least 1 number

Najmanje jedan broj Approve this translation

At least 1 special character

Najmanje 1 posebni znak Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Ne brinite, ovdje možete generirati novu vezu za poništavanje zaporke: Approve this translation

Comments are closed

Komentari su zatvoreni Approve this translation

Email notifications for customer feedback

Obavijesti putem e-pošte za povratne informacije korisnika Approve this translation

Export my data

Izvezite moje podatke Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Zatražite izvoz podataka da biste dobili kopiju sadržaja koji ste poslali u UserVoice. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Ste bili %{action} obavijesti o ovoj ideji. %{link:otkopčati} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Vaše ideje koje su drugi podržali i svi komentari bit će pripisani "Anonimnom". Vaše će ideje bez podrške biti izbrisane. Vaša e-adresa i osobni podaci bit će uklonjeni iz postojećih ulaznica. Approve this translation