Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  93
 3. Reviewed
  139
 4. All
  232
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 93

Enter current password

Vul huidig ​​wachtwoord in Approve this translation

Enter your current password

voer uw huidige wachtwoord in Approve this translation

Your new password must contain

Uw nieuwe wachtwoord moet bevatten Approve this translation

At least 8 characters

Ten minste 8 tekens Approve this translation

At least 1 lower-case letter

Minstens 1 kleine letter Approve this translation

At least 1 upper-case letter

Tenminste 1 hoofdletter Approve this translation

At least 1 number

Tenminste 1 nummer Approve this translation

At least 1 special character

Tenminste 1 speciaal teken Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Maak je geen zorgen, je kunt hier een nieuwe reset wachtwoord link genereren: Approve this translation

Comments are closed

Reacties zijn gesloten Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mailberichten voor klantenfeedback Approve this translation

Export my data

Exporteer mijn gegevens Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Vraag een export van uw gegevens om een ​​kopie te ontvangen van alle inhoud die u hebt ingediend bij UserVoice. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Je bent geweest %{action} meldingen over dit idee. %{link:ongedaan maken} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Uw ideeën die anderen hebben ondersteund en alle opmerkingen zullen worden toegeschreven aan "Anoniem". Uw ideeën zonder ondersteuning worden verwijderd. Uw e-mailadres en persoonlijke gegevens worden verwijderd van bestaande tickets. Approve this translation

Consent confirmation

Toestemming bevestiging Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Bedankt voor het verstrekken van uw toestemming. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Ik ga akkoord} met de opslag van mijn e-mailadres, naam en IP-adres. Deze informatie en eventuele feedback die ik geef, kunnen worden gebruikt om productbeslissingen te informeren en om me op de hoogte te houden van productupdates. (U kunt op elk gewenst moment afmelden.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ik ga niet akkoord} met de opslag van mijn persoonlijke gegevens en ik wil mijn feedbackprofiel en alle persoonlijke gegevens van deze site verwijderen. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Houd er rekening mee dat als u geen optie selecteert, we uw feedbackprofiel en persoonlijke gegevens moeten verwijderen Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Ik ga akkoord} met de %{link:servicevoorwaarden} . Approve this translation

Opens in new window

Opent in een nieuw venster Approve this translation

Thanks!

Bedankt! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Wilt u uw taalvoorkeur wijzigen van %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) naar %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Nieuwe en terugkerende gebruikers kunnen zich aanmelden bij UserVoice Approve this translation

Sign in with

Aanmelden met Approve this translation

Email notifications for ideas you support

E-mailmeldingen voor ideeën die u ondersteunt Approve this translation

Please enter a password.

Voer een wachtwoord in alstublieft. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Dit idee kan niet langer worden bewerkt. Approve this translation

Update idea

Update idee Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de reactie Approve this translation

(Edited by admin)

(Bewerkt door admin) Approve this translation

Jump to Another Forum

Ga naar een ander forum Approve this translation

Edit notification settings

Wijzig meldingsinstellingen Approve this translation

1 search result

1 zoekresultaat Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Vertaal ideeën en opmerkingen Approve this translation

Choose language:

Kies een taal: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Weet je zeker dat je je bijlage wilt verwijderen? Approve this translation

There was an error during translation

Er is een fout opgetreden tijdens het vertalen Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Idee verwijderen %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Idee bewerken %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Ontvang statusupdates voor klantfeedback die ik vastleg Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Er zijn geen ideeën of opmerkingen op deze pagina om te vertalen Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Contributor Insights-e-mailabonnement Approve this translation

Receive monthly email

Ontvang maandelijkse e-mail Approve this translation

Your request has been cancelled.

Je verzoek is geannuleerd. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Bevestig uw beslissing om u af te melden voor dit idee. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Bevestig uw beslissing om dit idee te verwijderen. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Bevestig uw beslissing om dit idee te publiceren. Approve this translation