Admin Console

 1. Untranslated
  1593
 2. Needs Review
  33
 3. Reviewed
  353
 4. All
  1979
 5. Health
Displaying 251 - 300 of 353

Are you sure?

Wyt ti'n siŵr? Approve this translation

Discounts

Gostyngiadau Approve this translation

Do this

Gwna hyn Approve this translation

There were errors that preventing this from saving

Roedd gwallau yn atal hyn rhag arbed Approve this translation

Unassigned

Heb neilltuo Approve this translation

If unchecked, per-user authorization may still be sent via the SSO token

Os heb ei wirio, gal hawl fesul defnyddiwr gael ei anfon er hynny trwy'r tocyn SSO Approve this translation

upgrade your account

uwchraddiwch eich cyfrif Approve this translation

Pre-moderation

Cyn-ganoli Approve this translation

Single Sign-On documentation

Dogfennau Ymuno Unigol Approve this translation

You don't have access to this.

Allwch chi ddim cyrchu hwn Approve this translation

minutes

munud Approve this translation

Admins

Gweinyddwyr Approve this translation

Open ticket

Agor y tocyn Approve this translation

Evaluate next rule

Gwerthuso'r rheol nesaf Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Lluniwch eich brand a dod i adnabod eich cynulleidfa yr un pryd Approve this translation

Thanks for your interest in our %{name} plan. We just need a little more information and we'll get back to you as soon as we can.

Diolch am ddangos diddordeb yn ein cynllun %{name} . Bydd arnom angen tipyn bach mwy o wybodaeth ac fe gysylltwn cyn gynted ag sydd modd. Approve this translation

All ideas and comments will be withheld from public view until approved by a moderator

Delir pob syniad a sylw yn ôl o olwg y cyhoedd hyd nes i ganolwr eu cymeradwyo Approve this translation

Job Title

Teitl Swydd Approve this translation

Kudos

Kudos Approve this translation

Settings saved

Arbedwyd y gosodiadau Approve this translation

Published

Cyhoeddwyd Approve this translation

Our basic forum

Ein fforwm sylfaenol Approve this translation

all forums

pob fforwm Approve this translation

Contact Form

Ffurflen Gyswllt Approve this translation

Voters

Pleidleiswyr Approve this translation

Example: <strong>(2x)</strong> 10 votes allowed for a user in a forum <strong>= 20 votes allowed per hour for that forum</strong>

Enghraifft: (2x) Caniatau 10 pleidlais i ddefnyddiwr mewn fforwm = caniatau 20 pleidlais yr awr i'r fforwm honno Approve this translation

Restrict access by IP

Cyfyngu mynediad yn ôl DdRh Approve this translation

Create forum

Creu fforwm Approve this translation

Full custom design

Dylunio unswydd llawn Approve this translation

Consult the %{docs} for more information.

Ymgynghori â'r %{docs} am fwy o syniadau. Approve this translation

(Not Verified)

(Heb ddilysu) Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Ar fin dod! Integreiddio UserVoice yn frodorol yn aps eich iPhone. Approve this translation

Integration

Integreiddio Approve this translation

Your UserVoice URL

Eich URL UserVoice Approve this translation

No

Na Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Eich is-barth UserVoice Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Caniatau mynediad fforwm breifat i'r holl barth ebost (e.e., *dybarth.com). Approve this translation

Custom Fields

Meysydd Unswydd Approve this translation

Restrict access by email domain

Cyfyngu mynediad yn ôl parth ebost Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Uwch-osodiadau twyll pleidleisio Approve this translation

ID of Forum

Enw Adnabod y Fforwm Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Rhoi '*****' yn awtomatig yn lle geiriau aflednais. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd.) Approve this translation

For small groups

I grwpiau bach Approve this translation

Channel

Sianel Approve this translation

Respond to ideas

Ymateb i syniadau Approve this translation

Lite Design Customization

Gwneud yn unswydd gan Lite Design Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Caniatau mynediad at fforwm breifat i gyfeiriadau DRh penodol (e.e., dy rwydwaith mewnol). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Cyfunwch syniadau sydd wedi'u dyblygu yn rhwydd. (Cyfunir pleidleisiau o'r ddau syniad.) Approve this translation

Full integration

Integreiddio llawn Approve this translation

Our best value!

Ein gwerth gorau! Approve this translation