Admin Console

 1. Untranslated
  1597
 2. Needs Review
  29
 3. Reviewed
  285
 4. All
  1911
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1911

Success

Llwyddiant Approve this translation

JSON / XML

JSON / XML Approve this translation

Replies

Atebion Approve this translation

Download CSV template

Llawrlwytho templad CSV Approve this translation

Request Token URL

Gofyn am URL Tocyn Approve this translation

try again

tria eto Approve this translation

Send and close ticket

Anfon a chau'r tocyn Approve this translation

Ticket

Tocyn Approve this translation

We've removed the ability to specify background colors on a per-forum basis.

Rydym wedi tynnu'r gallu i nodi lliwiau cefndir fesul fforwm. Approve this translation

The SPF record for %{domain} is invalid; outgoing emails may be marked as spam

Mae'r cofnod SPF ar gyfer %{domain} yn annilys; gall ebyst allan gael eu marcio fel sbam. Approve this translation

Your plan does not allow any more forums.

Nid yw eich cynllun yn caniatau mwy o fforymau. Approve this translation

Your widget client was successfully registered.

Cofrestrwyd dy gleient teclyn yn llwyddiannus. Approve this translation

Background

Cefndir Approve this translation

Un-delete

Dad-ddileu Approve this translation

Enter a message to send a reply

Rhowch neges i anfon ateb Approve this translation

Adaptive response

Ymateb addasu Approve this translation

and match ANY of the following conditions

a chyfatebu UNRHYW RAI o'r amodau canlynol Approve this translation

Continue

Ymlaen Approve this translation

e.g., Your organization's name

e.e., Enw eich sefydliad Approve this translation

Feedback Tab Widget

Teclyn Tab Adborth Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Mae categoriau yn gadael i chi drefnu syniadau yn eich fforymau. Gall defnyddwyr ddewis i ba gategori y mae eu syniad yn perthyn wrth awgrymu syniadau. Approve this translation

Contact

Cyswllt Approve this translation

Feedback widget demo for %{name}

Demo teclyn adborth i %{name} Approve this translation

Your oauth client was successfully registered.

Cofrestrwyd dy ...fed cleient yn llwyddiannus. Approve this translation

The following optional fields are only applicable if you're building a web application.

Mae'r meysydd dewisol canlynol yn gymwys yn unig os wyt yn llunio cymhwysiad gwe. Approve this translation

There was a problem with your CSV file.

not translated

Close ticket

Cau tocyn Approve this translation

Profanity filter

Hidlydd deunydd aflednais Approve this translation

multiplied by the votes allowed for each forum

lluosi รข nifer y pleidleisiau a ganiateir i bob fforwm Approve this translation

Domain alias

Alias Parth Approve this translation

or replace:

neu roi yn lle: Approve this translation

Add value

Ychwanegu gwerth Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integreiddiwch UserVoice yn uniongyrchol i'ch gwefan. Approve this translation

Application URL (optional)

URL cymhwyisad (dewisol) Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

Full control over the look and feel of your feedback site

Rheolaeth lawn dros olwg a theimlad eich safle adborth. Approve this translation

not verified

heb ei ddilysu Approve this translation

yes

iawn Approve this translation

<strong>%{num}</strong> rows had errors and were skipped:

Roedd gwallau yn rhesi %{num} ac anwybyddwyd hwy: Approve this translation

Merge ideas

Cyfunwch syniadau Approve this translation

Add a note

Ychwanegu nodyn Approve this translation

see documentation

gweld dogfennau Approve this translation

Authorize UserVoice to send emails from your own domain. Your default email domain:

Awdurdodi UserVoice i anfon ebyst o'ch parth. Eich parth ebost diofyn: Approve this translation

Custom HTML

HTML unswydd Approve this translation

Trusted

Ymddiriedwyd Approve this translation

Match ALL of the following conditions

Cyfatebu'r HOLL amodau a ganlyn Approve this translation

Site setting is:

Gosodiad y safle yw: Approve this translation

No Results

Dim Canlyniadau Approve this translation

Attach a File

Atodwch Ffeil Approve this translation

Type

Math Approve this translation