Admin Console

 1. Untranslated
  1597
 2. Needs Review
  27
 3. Reviewed
  339
 4. All
  1963
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1963

For all tickets

I bob tocyn Approve this translation

Add new category

Ychwanegu categori newydd Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Heb gymhwyso at fforymau na gweinyddwyr preifat Approve this translation

Referrer

Cyfeirydd Approve this translation

Your client has been deleted.

Dilewyd dy gleient Approve this translation

How can we improve %{org}?

Sut gallwn ni wella %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Rho dy nodyn yma Approve this translation

Subscribers

Tanysgrifwyr Approve this translation

You have %{n} days left in your free trial.

Mae gen ti %{n} diwrnod ar ôl o'r prawf am ddim Approve this translation

Edit client

Golygu cleient Approve this translation

Email addresses

Cyfeiriadau ebost Approve this translation

Leaderboard

Arweinfwrdd Approve this translation

this is the last rule

dyma'r rheol olaf Approve this translation

Your billing information has been saved.

Arbedwyd eich gwybodaeth anfonebu Approve this translation

registered users

defnyddwyr cofrestredig Approve this translation

Tell us a little about your goals

Dywed dipyn wrthom am dy nod Approve this translation

Authorize specific email domains

Awdurdodi parthau ebost penodol Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Field placeholder

Deiliad lle maes Approve this translation

Language

Iaith Approve this translation

Crowdsourced moderation

Canoli gan dyrfa Approve this translation

Field

Maes Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Copia a gludio'r côd canlynol i mewn i'th HTML yn union cyn y tag cau %{tag} Approve this translation

(Verified)

(Dilyswyd) Approve this translation

Options

Dewisiadau Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Gall defnyddwyr ddal i weld yr holl fforwm ond ni allant greu syniadau na phleidleisio. Bydd defnyddwyr yn dal i allu rhoi sylwadau. Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Testun deiliad lle y bydd y defnyddiwr yn weld yn y maes mewnbynnu syniad newydd Approve this translation

Topic

Pwnc Approve this translation

Invited

Gwahoddwyd Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

e.e., Adborth a Syniadau'r Cwsmeriaid Approve this translation

%{num} characters max

Uchafswm o %{num} nod Approve this translation

Fully Customizable Design

Cyllun y gellir ei addasu fel y mynnwch Approve this translation

Success

Llwyddiant Approve this translation

by %{user}

gan %{user} Approve this translation

account owners

perchenogion cyfrif Approve this translation

JSON / XML

JSON / XML Approve this translation

Replies

Atebion Approve this translation

Download CSV template

Llawrlwytho templad CSV Approve this translation

Request Token URL

Gofyn am URL Tocyn Approve this translation

try again

tria eto Approve this translation

Send and close ticket

Anfon a chau'r tocyn Approve this translation

Hey there,

Helo 'na, Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Rheolaeth lawn dros gynnwys, mynediad a chadw data. Approve this translation

Invoices are emailed to <strong>%{emails}</strong> each time you are billed.

Mae anfonebau'n cael eu hebostio at %{emails} bob tro y cei anfoneb. Approve this translation

We've removed the ability to specify background colors on a per-forum basis.

Rydym wedi tynnu'r gallu i nodi lliwiau cefndir fesul fforwm. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Mae syniadau'n cael eu hawgrymu a'u pleidleisio i fyny i'r brig. Approve this translation

We were unable to process your credit card: %{message}

Doedden ni ddim yn gallu prosesu eich cerdyn credyd: %{message} Approve this translation

Most likely you have a new card and have just forgotten to input it (there are so many things to keep track of, aren't there?).

Fwy na thebyg mai cerdyn newydd sydd gennych a'ch bod wedi anghofio ei fewnbynnu ('toes yna gymaint o bethau mae'n rhaid i rywun gofio?). Approve this translation

The SPF record for %{domain} is invalid; outgoing emails may be marked as spam

Mae'r cofnod SPF ar gyfer %{domain} yn annilys; gall ebyst allan gael eu marcio fel sbam. Approve this translation

Your plan does not allow any more forums.

Nid yw eich cynllun yn caniatau mwy o fforymau. Approve this translation