Admin Console

 1. Untranslated
  1605
 2. Needs Review
  27
 3. Reviewed
  285
 4. All
  1917
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1917

name

enw Approve this translation

forum icon

eicon fforwm Approve this translation

Previous

Blaenorol Approve this translation

Forum state

Cyflwr fforwm Approve this translation

Recommended

Argymhellwyd Approve this translation

Loading

Llwytho Approve this translation

Remove logo

Tynnu logo Approve this translation

Date

Dyddiad Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Gall defnyddwyr greu syniadau, pleidleisio ac ychwanegu sylwadau Approve this translation

Require all

Mynnu pob un Approve this translation

API key

Allwedd API Approve this translation

Messages

Negeseuon Approve this translation

Open

Agor Approve this translation

Custom

Unswydd Approve this translation

State

Datgan Approve this translation

Allow any

Caniatau unrhyw Approve this translation

Preview

Rhagolwg Approve this translation

Failures

Methiannau Approve this translation

Credit card number

Rhif cerdyn credyd Approve this translation

Forum Name

Enw'r Fforwm Approve this translation

Used to reference your account

Denfyddir i gyfeirio at dy gyfrif Approve this translation

Security Code

Côd Diogelwch Approve this translation

January

Ionawr Approve this translation

of the following

o'r canlynol Approve this translation

Billing address

Cyfeiriad anfonebu Approve this translation

Account

Cyfrif Approve this translation

Notes

Nodiadau Approve this translation

Ideas

Syniadau Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Gadael i ti reoli'r hyn all defnyddwyr wneud ar y fforwm Approve this translation

Users

Defnyddwyr Approve this translation

Month

Mis Approve this translation

Add

Ychwanegu Approve this translation

Expiration

Dod i ben Approve this translation

Name on card

Enw ar y cerdyn Approve this translation

Year

Blwyddyn Approve this translation

Hosted subdomain

Is-barth a leolir Approve this translation

Votes Allowed

Pleidleisiau a Ganiateir Approve this translation

Require moderator approval

not translated

Custom CSS

CSS Unswydd Approve this translation

Enabled

Galluogwyd Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

not translated

Actions

Gweithredoedd Approve this translation

Organization name

Enw'r sefydliad Approve this translation

unlimited

diderfyn Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Sefydlwch eich fforwm ar eich parth chi (es:adborth.eichparth.com). Cadw profiad eich brand ac ychwanegu gwerth SEO trwy roi cynnwys a gynhyrchwyd gan y defnyddiwr ar eich parth. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Gall eich defnyddwyr symud yn llyfn o'ch safle chi i UserVoice heb fod angen cofrestru. Mae hyn yn symud llawer o'r rhwystrau i roi adborth. Mae modd integreiddio proffiliau ac atafarau eich defnyddwyr i UserVoice i roi profiad mwy didrafferth i'r defnyddiwr. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Caiff pob pleidleisiwr 10 pleidlais (y fforwm) i wario ar syniadau maent hwy'n gefnogi. Mae hyn yn canolbwyntio meddyliau pobl ar eu prif syniadau sydd yn rhoi adborth o ansawdd gwell. Gyda'r dewis hwn, gallwch osod nifer y pleidleisiau a gaiff pob pleidleisiwr fesul fforwm. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Mae'n well trafod rhai pethau yn breifat. Gallwch gyfyngu fforwm yn ôl cyfeiriad ebost, trwy barth ebost neu trwy Ymuno Unigol. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Fydd dim rhaid i'ch cwsmeriaid hyd yn oed wybod eu bod wedi gadael eich safle. Ffurfweddwch gynllun eich UserVoice (penawdau, troednodiadau a CSS) i gyfateb i gynllun eich gwefan chi. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Llawer o ddewisiadau cefnogaeth gan gynnwys rheoli unswydd ar eich cyfrif 24/7. Approve this translation