General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  57
 3. Reviewed
  161
 4. All
  218
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 218

started

2 เริ่มแล้ว Approve this translation

[password protected entry]

[ส่วนนี้ป้องกันโดยรหัสผ่าน] Approve this translation

I suggest you ...

1 ฉันแนะนำให้คุณ ... Approve this translation

Terms of service

เงื่อนไขการให้บริการ Approve this translation

an anonymous user

ไม่ระบุตัวตน Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

แผนการสมัครสมาชิกไม่รวมถึงการใช้ชื่อแทนโดเมน Approve this translation

does not belong to subdomain

ไม่ได้เป็น subdomain Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

หมวดนี้ปิดแล้ว ไม่อนุญาตให้ลงคะแนน Approve this translation

planned

อยู่ในแผน Approve this translation

duplicate

ซ้ำ Approve this translation

Password confirmation

ยืนยันรหัสผ่าน Approve this translation

other

อื่นๆ Approve this translation

Activity

กิจกรรม Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

ผลตอบรับจาก %{account_name} Approve this translation

under review

ระหว่างรีวิว Approve this translation

declined

ปฏิเสธ Approve this translation

Enter your idea

ป้อนไอเดียของคุณ Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

ได้รับการแก้ไขเป็น '%{resolves_to}' จาก '%{host}' ตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของคุณ Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมงในการส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง DNS %{link} Approve this translation

completed

เสร็จแล้ว Approve this translation

Site

ไซต์ Approve this translation

Single Sign-On

Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

ตั้งค่าฟอรั่มบนโดเมนของคุณเอง (เช่น: feedback.yourdomain.com) เก็บรักษาประสบการณ์ผู้ใช้แบรนด์ของคุณและสร้างคุณค่าสำหรับ SEO ด้วยการรักษาเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ไว้บนโดเมนของคุณ Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าใช้งาน UserVoice จากเว็บไซต์ของคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ จึงช่วยลดความยุ่งยากในการส่งความคิดเห็นลงอย่างมาก โปรไฟล์ผู้ใช้และรูปประจำตัวสามารถดึงมาใช้งานได้บน UserVoice เพื่อประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

ผู้โหวตแต่ละคนจะมี 10 สิทธิ์ (ต่อฟอรั่ม) เพื่อโหวตให้กับไอเดียที่พวกเขาสนับสนุน ผู้โหวตจึงต้องเลือกไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งช่วยให้เราได้ความคิดเห็นที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถกำหนดจำนวนโหวตที่ผู้โหวตแต่ละคนได้รับตามแต่ละฟอรั่ม Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

บางเรื่องเป็นสิ่งที่ควรอภิปรายเป็นการส่วนตัว คุณสามารถจำกัดฟอรั่มด้วยอีเมล โดเมนอีเมล หรือผ่าน Single Sign-On Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

ลูกค้าของคุณไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาออกจากไซต์ของคุณแล้ว กำหนดค่าการออกแบบ UserVoice ของคุณ (ส่วนหัวส่วนท้ายและ CSS) ให้เข้ากับรูปลักษณ์ที่มีอยู่ของคุณ Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

การสนับสนุนหลายด้านรวมไปถึงการจัดการบัญชีส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน Approve this translation

Private Forums

ฟอรั่มส่วนตัว Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

บัญชีส่วนใหญ่จะมีหนึ่งฟอรั่มสำหรับไอเดียทั่วไป สร้างฟอรั่มเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อที่เจาะลึกยิ่งขึ้นกับทั้งผู้ใช้และทีมงานในบริษัท Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

การเข้ารหัส SSL จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} ไม่สามารถใช้ได้กับแผนปัจจุบันของคุณ Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

เครื่องมือทั้งหมดในการรับฟังตอบสนองและวัดความรู้สึกของผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้น Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

เพิ่มการควบคุมเฉพาะส่วนสำหรับการทำงานของการตรวจจับการทุจริตในการโหวต Approve this translation

iPhone Plugin

ปลั๊กอิน iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

การกำกับดูแล Crowdsource Approve this translation

Fully Customizable Design

ดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ Approve this translation

My tickets

ตั๋วของฉัน Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

ชื่อแทนโดเมนนี้ถูกใช้แล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม หากคุณสงสัยว่านี่คือข้อผิดพลาด Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

ควบคุมเนื้อหา การเข้าถึง และรักษาข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

ไอเดียได้รับการแนะนำและโหวตให้อยู่ในอันดับสูงสุด Approve this translation

Everyone else

คนอื่นๆ Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

การรวมเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบและการควบคุมเว็บไซต์ของคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งด้านรูปลักษณ์และความรู้สึก Approve this translation

Feedback Tab Widget

วิดเจ็ดแถบความคิดเห็น Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

หมวดหมู่จะช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงไอเดียภายในฟอรั่ม ผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหมู่ของไอเดีย เมื่อต้องการเสนอไอเดีย Approve this translation

See %{link}

ดู %{link} Approve this translation

Advanced Security

ความปลอดภัยขั้นสูง Approve this translation

is invalid

ไม่สามารถใช้งานได้ Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

รวมเครือข่าย UserVoice กับเว็บไซต์ของคุณโดยตรง Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} ไม่สามารถใช้ได้กับแผนปัจจุบันของคุณ Approve this translation