Admin Console

 1. Untranslated
  1654
 2. Needs Review
  19
 3. Reviewed
  244
 4. All
  1917
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1917

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De flesta konton sätter upp ett forum för allmänna idéer och skapar ytterligare forum för specifika ämnen som kan diskuteras på djupet med både användare och det egna teamet. Approve this translation

Employees

Anställda Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL-kryptering säkrar din data. Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Du måste %{upgrade} för att få denna funktion. Approve this translation

Message

1 Meddelande Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Innehåll med fler röster kräver fler flaggor innan åtgärder vidtas. Approve this translation

Embed Code

Inbäddad kod Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

3 %{feature_name} är inte tillgängligt i din befintliga plan. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Frågan dina användare kommer se (ex. "Hur kan vi förbättra Acme?" Approve this translation

verified

verifierad Approve this translation

Callback URL (optional)

Callback-URL (tillval) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

Aktivera inte detta om din API-nyckel kommer att lagras i en osäker miljö Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Regler gör att ticket-systemet automatiskt kan byta ticket baserat på specifika kriterier. Reglerna körs i den ordning som återfinns nedan. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Detta meddelande visas för användare som inte har tillgång till detta privata forum. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

ex. feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

2 Lägger till finkornig kontroll över hur röstbedrägeri-detektorn fungerar. Approve this translation

Primary

Primärt Approve this translation

Awaiting response

1 Väntar på svar Approve this translation

Required?

Krävs? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Är du säker? Detta förhindrar att klienter kopplade till denna nyckel från att komma åt dina data. Åtgärden kan ej ångras. Approve this translation

From

2 Från Approve this translation

Your api client was successfully registered.

2 Din api-klient har registrerats. Approve this translation

Stop evaluating rules

Sluta utvärdera regler Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Är du säker på att du vill ta bort detta forum? Approve this translation

For all tickets

För alla tickets Approve this translation

Add new category

Lägg till kategori Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Tillämpas ej på privata forum eller administratörer. Approve this translation

Referrer

Hänvisare Approve this translation

Your client has been deleted.

Din klient har tagits bort. Approve this translation

How can we improve %{org}?

1 Hur kan vi förbättra %{org}? Approve this translation

Enter your note here

not translated

Subscribers

not translated

Edit client

not translated

Email addresses

not translated

Leaderboard

not translated

this is the last rule

not translated

Email address

1 E-postadress Approve this translation

registered users

not translated

Authorize specific email domains

not translated

iPhone Plugin

iPhone-plugin Approve this translation

Field placeholder

not translated

Language

2 Språk Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourcad moderering Approve this translation

Field

not translated

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

not translated

(Verified)

(Verifierad) Approve this translation

Options

not translated

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

not translated

Tickets

2 Biljetter Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

not translated